รายงานคำรับรองการปฏิบัติราชการ ปี 2560 รอบ 6 เดือน

1.บทนำ

2. SAR CARD รอบ 6 เดือน

3.ตัวชี้วัดที่ 1

          - ตัวชี้วัดที่ 1.1

- ตัวชี้วัดที่ 1.2

- ตัวชี้วัดที่ 1.3

- ตัวชี้วัดที่ 1.4

4.ตัวชี้วัดที่ 2

5.ตัวชี้วัดที่ 3

          - ตัวชี้วัดที่ 3.1.1

          - ตัวชี้วัดที่ 3.2

6.ตัวชี้วัดที่ 4

7.ตัวชี้วัดที่ 5

8.ตัวชี้วัดที่ 6

9.ตัวชี้วัดที่ 7