แผนยุทธศาสาตร์และประเมินผล
 

แผนยุทธศาสตร์และประเมินผล ประจำปีงบประมาณ 2561

1.คู่มือการประเมินผลปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ 2559

2.แนวทางการดำเนินการตามมาตรการ การป้องกันและปราบปรามการทุจริต 2559

3.รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2559

4.เอกสารประกอบ PMQA

5.คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

6.สรุปผลการปฏิบัติราชก่รตามคำรับรองประจำปีงบประมาณ 2558

7.ทำเนียบโรงพยาบาลสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปี 2560

8.ฐานข้อมูลจัดทำแผนยุทธศาสตร์

9.รายงานคำรับรองการปฏิบัติราชการ ปี 2560 รอบ 6 เดือน

10.โครงการจัดทำยุทธศาสตร์กองวิศวกรรมการแพทย์ วันที่ 22-24 มีนาคม 2560

11.แผนปฏิบัติการกองวิศวกรรมการแพทย์ 2560

12.สรุปผลการตรวจติดตาม การปฏิบัติงานด้านวิศวกรรมการแพทย์ของสํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 1 – 12