ทำเนียบโรงพยาบาลสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปี 2560

1.ทำเนียบโรงพยาบาล (1)

2.ทำเนียบโรงพยาบาล (2)