1.คู่มือการประเมินผลปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ 2559

2.แนวทางการดำเนินการตามมาตรการ การป้องกันและปราบปรามการทุจริต 2559