เอการประกอบ  PMQA

1.              รายงานผลการจัดทำลักษณะสำคัญขององค์กรกรม สบส. ปี 2559

-                   ปก

-                   รายงานผลการจัดทำลักษณะสำคัญขององค์กร ปี 2559

 

2.              เล่มคู่มือการพัฒนาองค์กรระดับหน่วยงาน สีชมพู

-                   ปก

-                   คำนำ+สารบัญ

-                   คู่มือการพัฒนาองค์กรระดับหน่วยงาน ปีงบประมาณ 2560 ปรับ2

-                   เพิ่มเติม หน้า 67ทับ1

 

3.              เล่มล้กษณะสำคัญขององค์กรกองวิศวกรรมการแพทย์  ปี 2560

-                   ปก

-                   ลักษณะสำคัญขององค์การกองวิศวกรรมการแพทย์  ปี 60

 

4.              เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ.2558 (ใช้เป็นแนวทางปี 60)