[ เอกสารออนไลน์ จัดทำอยู่ในรูปแบบของไฟล์ PDF สามารถสั่งพิมพ์ไปใช้งานได้ทันที ] [ เพิ่มเอกสาร ]
ประเภทเอกสาร
เอกสารทั้งหมด
ธุรการ
พัสดุ
การเงินและบัญชี
อื่นๆ

การใช้งานต้องใช้โปรแกรม Acrobat Reader ในการเปิดไฟล์สำหรับ พิมพ์แบบฟอร์ม ดาว์นโหลดคลิกที่รูป
ดาว์นโหลด

แสดงเอกสาร 20 ฉบับ ต่อ 1 หน้า  
แบบฟอร์มเบิกพัสดุ ช03 ขนาด 55 byte
แบบฟอร์มลงทะเบียน (ผู้ใช้ Internet) ขนาด byte
การขอขยายข่ายสื่อสาร ตามแบบฟอร์ม วค.1 ขนาด 22528 byte
แบบบันทึกรายงานประจำวัน(สำหรับกลุ่มพัฒนาวิศวกรรม) ขนาด 48695 byte
ใบลาพักผ่อน ขนาด 57357 byte
ใบขออนุณาตออกนอกบริเวณกองวิศวกรรมการแพทย์ ขนาด 56127 byte
แบบฟอร์มใบอนุมัติถ่ายเอกสาร ขนาด 43380 byte
แบบฟอร์มใบลาป่วย ขนาด 62798 byte
แบบฟอร์มใบแนบเรื่อง ขนาด 22404 byte
แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ ขนาด 126030 byte
แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ(สำหรับหัวหน้าฯ) ขนาด 99525 byte
แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ(สำหรับผู้ปฏิบัติ) ขนาด 93209 byte

  รวมเอกสารทั้งหมด 12  ฉบับ : จำนวน  1 หน้า : 1