ค่าใช้จ่าย อบรม ประชุม สัมมนา

 

1.ฟอร์ม แบบตอบรับวิทยากร

2.ฟอร์ม ใบสำคัญรับเงิน (ค่าวิทยากร)

3.ฟอร์ม ใบสำคัญรับเงิน (รางวัล)

4.ฟอร์ม ใบเสร็จรับเงิน ค่าอาหาร, อาหารว่าง (จัดในกองฯ)

5.ฟอร์ม รายชื่อผู้เข้าประชุม (แนบอนุมัติฯ)

6.ฟอร์ม ลงทะเบียน

7.ฟอร์ม เอกสาร (โรงแรม)

8.บันทึก ขอเบิกเงิน

9.บันทึก ขอส่งใช้หนี้ฯ

10.ฟอร์ม กำหนดการ

11.สัญญายืม (เงินสด) (ใช้5แผ่น)

12.สัญญายืมเงิน (บัตรเครดิต) (ใช้2แผ่น)

13.บันทึก ขอยืมเงินฯ

14.ประมาณการ (ใช้2แผ่น)