ค่าตอบแทนนอกเวลา

 

1.แบบลงนามผู้ปฏิบัติงาน

2.ฟอร์ม หลักฐานการจ่ายเงิน