แบบฟอร์มเบิกจ่าย (งานการเงินฯ)

 

 

1.ฟอร์ม เบิกค่าเช่าบ้าน (6006)

2.ฟอร์ม เบิกค่ารักษาพยาบาล (7131)

3.ฟอร์ม เบิกค่าเล่าเรียนบุตร (7223)

4.ฟอร์ม แบบคำร้อง ขอต้นสังกัด (7129)

5.ฟอร์ม ใบมอบฉันทะ

6.ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ

7.ค่าใช้จ่ายประชุมราชการ

8.ค่าใช้จ่าย อบรม ประชุม สัมมนา

9.ค่าตอบแทนนอกเวลา