ค่าใช้จ่ายประชุมราชการ

 

1.ฟอร์ม ค่าอาหาร, อาหารว่าง

2.ฟอร์ม รับรองการเบิกฯ

3.ฟอร์ม ลงทะเบียน

4.ฟอร์ม วาระการประชุม

5.บันทึก ขอเบิกเงิน

6.บันทึก ขอส่งรายงานฯ (ส่งใช้หนี้)

7.บันทึก ขอยืมเงิน

8.ประมาณการ (ใช้2แผ่น)

9.สัญญายืม (ใช้5แผ่น)