ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ

 

1.ฟอร์ม บก.111

2.ฟอร์ม รายงาน 8708 (ส่วนที่ 1)

3.ฟอร์ม รายงาน 8708 (ส่วนที่ 2)

4.บันทึก ขอส่งรายงานฯ (กรณีไม่ได้ยืมเงิน)

5.บันทึก ขอส่งรายงานฯ (ส่งใช้หนี้)

6.บันทึก ขอยืมเงิน

7.ประมาณการ (ใช้2แผ่น)

8.สัญญายืม(ใช้5แผ่น)