การพัฒนาคุณภาพศูนย์เครื่องมือแพทย์คุณภาพในสถานบริการสุขภาพภาครัฐ
   
 • Self Assessment แบบประเมินตนเอง
 • ความเป็นมาของโครงการพัฒนาต้นแบบศูนย์เครื่องมือแพทย์ฯ
 •    
 • Giude Line คู่มือการจัดการศูนย์เครื่องมือแพทย์ ฯ
 • โรงพยาบาลที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพ ฯ
 •    
 • แนวทางการจัดทำเอกสารระบบคุณภาพให้สอดคล้องกับข้อกำหนดฯ
 • ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
 •    
 • มาตรฐานห้องให้บริการทางการแพทย์
 • Login สำหรับเจ้าหน้าที่
 •