loggn

คู่มือการทดสอบเครื่องมือวัดทางการแพทย์

(Testing Procedures for Medical Measuring Devices)

             

             

           

1.เครื่องวัดอุณหภูมิทางการแพทย์ แบบไฟฟ้าซึ่งแสดงค่าอุณหภูมิสูงสุด
2.เครื่องวัดอุณหภูมิทางการแพทย์ สำหรับการวัดค่าต่อเนื่อง
3.ตู้อบเด็กทารกแรกเกิด
4.เครื่องช่วยหายใจ
5.เครื่องกระตุกหัวใจ
6.เครื่องวัดอุณหภูมิในช่องหู แบบอินฟาเรด
7.เครื่องวัดความดัน
8.เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ