loggn

คู่มือการทดสอบเครื่องมือวัดทางการแพทย์

(Testing Procedures for Medical Measuring Devices)

             

             

           

1.เครื่องวัดอุณหภูมิทางการแพทย์ แบบไฟฟ้าซึ่งแสดงค่าอุณหภูมิสูงสุด

2.เครื่องวัดอุณหภูมิทางการแพทย์ สำหรับการวัดค่าต่อเนื่อง

3.ตู้อบเด็กทารกแรกเกิด

4.เครื่องช่วยหายใจ

5.เครื่องกระตุกหัวใจ