การจัดการองค์ความรู้

(Knowledge management)

 

1.ระบบก๊าซทางการแพทย์

2.คู่มือการใช้และบำรุงรักษาเตาเผาขยะมูลฝอยในสถานบริการสุขภาพ

3.คู่มือการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการจัดทำศูนย์เครื่องมือแพทย์สำหรับโรงพยาบาล

4.การประเมินเทคโนโลยีประสิทธิภาพ คุณภาพและความพร้อมใช้เครื่องวัดความดันโลหิต

5.เครื่องช่วยหายใจ

6.เครื่องกระตุกหัวใจ

7.ตู้อบเด็กทารกแรกเกิด