Knowledge Management : Homepage 

   การจัดการองค์ความรู้ กองวิศวกรรมการแพทย์  

 
 

ความรู้ วันนี้

 • ผลงาน
  1.การการตรวจสอบอุปกรณ์
  ในระบบไฟฟ้าของโรงพยาบาลโดย
  ใช้กล้องถ่ายภาพความร้อน

 • ผลงาน
  แนวทางสําหรับการบริหารจัดการงานระบบป้องกัน
  และระงับอัคคีภัยในโรงพยาบาลภาครัฐ
  ให้สอดคล้องกับกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
  กรณีศึกษา วชิรพยาบาล คณะแพทยศาสตร
  มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

 • รายงานวิจัย
  การประเมินประสิทธิภาพ
  ด้านการใช้งานชุดนําสารละลาย
  ที่ใช้กับเครื่องปั๊มของเหลวเข้าสู่ร่างกาย

 • แลกเปลี่ยนเความรู้

 • Webboard
  เว็บบอร์ด แลกเปลี่ยน เรียนรู้

 • ภาพ/คลิปวิดีโอ
  ภาพกิจกรรม วิดีโอ ความรู้ต่าง ๆ

 • ความรู้รายสัปดาห์
 • มาตรฐาน
  การสอบเทียบเครื่องมือแพทย์

 • ค่าผิดพลาดที่ยอมรับได้
  สำหรับการสอบเทียบเครื่องมือในระดับปกติ

 • คู่มือมาตรฐานการสอบเทียบ
  เครื่อง Patient Monitor / เครื่องชั่งน้ำหนัก /เครื่องวัดอุณหภูมิ / Flow meter

 • คู่มือการออกข้อกำหนด
  ครุภัณฑ์ทางการแพทย์

 • ข้อกำหนดมาตรฐานด้านรังสีเครื่องเอกซเรย์ฟัน
  ข้อกำหนดมาตรฐานด้านรังสีเครื่องเอกซเรย์ฟัน

 • การวัดค่าและการลงค่า
  สำหรับการสอบเทียบเครื่องเอกซเรย์


 • บทความ และเอกสารเผยแพร่ นับจำนวนผู้เยี่ยมชม

    จำนวนผู้ใช้บริการ : 43423 คน

  แสดงผล
  : มาตรฐานการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์ ตอนที่2 (ภาคผนวก) PDF
  : มาตรฐานการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์ ตอนที่1 PDF
  : คู่มือความปลอดภัยในการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ประเภทต่างๆ ในโรงพยาบาล
  : การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสภาพแวดล้อมกับความพึงพอใจในการทำงาน ของช่างประจำโรงพยาบาลชุมชน ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
  : ค่าผิดพลาดที่ยอมรับได้ สำหรับการสอบเทียบเครื่องมือในระดับปกติ PDF
  : เสถียรภาพและความมันคงของระบบไฟฟ้ากับผลกระทบเครื่องมือแพทย์ PDF
  : การปรับปรุงคุณภาพไฟฟ้าในโรงพยาบาล2 PDF
  : การปรับปรุงคุณภาพไฟฟ้าในโรงพยาบาล PDF
  : การวัดค่าและการลงค่าสำหรับการสอบเทียบเครื่องเอกซเรย์ PDF
  : ข้อกำหนดมาตรฐานด้านรังสีเครื่องเอกซเรย์ฟัน PDF
  : เครื่อง Xray ชนิด Condenser Discharge PDF
  : เครื่อง Xray ชนิด โ PDF
  : หลักการทำงานของเครื่อง Xray Transformer PDF
  : หลักการทำงานของเครื่อง Xray PDF
  : การจัดทำรูปแบบการพัฒนาประสิทธิภาพข่ายสื่อสาร
  : คู่มือ การวัดสมรรถนะระบบการจัดการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์ในโรงพยาบาล PDF
  : คู่มือข้อกำหนดความปลอดภัยคลื่นสนามไฟฟ้า คลื่นสนามแม่เหล็กและคลื่นนวิทยุ ที่มีผลต่อเครื่องมือแพทย์
  : คู่มือการออกข้อกำหนดครุภัณฑ์ทางการแพทย์
  : คู่มือมาตรฐานการสอบเทียบ 49
  : ข้อกำหนดการปรับปรุงห้องผู้ป่วยพิเศษเป็นห้องแยกควบคุมโรคผู้ป่วยติดเชื้อ MS WORD
  : การพัฒนาชุดจ่ายก๊าซออกซิเจนชนิดอัตโนมัติขึ้นใช้ในโรงพยาบาล PDF
  : ประสิทธิภาพระบบสื่อสารวิทยุคมนาคม
  : สรุปผลการสำรวจเครื่องวิทยุคมนาคม เพื่อพัฒนาระบบสื่อสารสนับสนุนสถานบริการสุขภาพ
  : รายงานผลการประเมินความพึงพอใจด้านคุณภาพการให้บริการหรือการปฏิบัติงานด้านการบำรุงรักษาตรวจซ่อมเครื่องมือทางการแพทย์และสาธารณสุข PDF
  : รายงานผลการประเมินความพึงพอใจด้านคุณภาพการให้บริการหรือการปฏิบัติงานด้านการบำรุงรักษาตรวจซ่อมเครื่องมือทางการแพทย์และสาธารณสุข (รายชื่อสถานบริการ) html
  : รายงานผลการศึกษา รูปแบบการดำเนินงานและความพึงพอใจในกิจกรรมสอบเทียบเครื่องมือแพทย์ (สารบัญ) PDF
  : รายงานผลการศึกษา รูปแบบการดำเนินงานและความพึงพอใจในกิจกรรมสอบเทียบเครื่องมือแพทย์ (ปก) PDF
  : รายงานผลการศึกษา รูปแบบการดำเนินงานและความพึงพอใจในกิจกรรมสอบเทียบเครื่องมือแพทย์ (บทที่ 1) PDF
  : รายงานผลการศึกษา รูปแบบการดำเนินงานและความพึงพอใจในกิจกรรมสอบเทียบเครื่องมือแพทย์ (บทที่2) PDF
  : รายงานผลการศึกษา รูปแบบการดำเนินงานและความพึงพอใจในกิจกรรมสอบเทียบเครื่องมือแพทย์ (บทที่3) PDF
  : รายงานผลการศึกษา รูปแบบการดำเนินงานและความพึงพอใจในกิจกรรมสอบเทียบเครื่องมือแพทย์ (บทที่4) PDF
  : รายงานผลการศึกษา รูปแบบการดำเนินงานและความพึงพอใจในกิจกรรมสอบเทียบเครื่องมือแพทย์ (บทที่5) PDF
  : รายงานผลการศึกษา รูปแบบการดำเนินงานและความพึงพอใจในกิจกรรมสอบเทียบเครื่องมือแพทย์ (บทที่6) PDF
  : รายงานผลการศึกษา รูปแบบการดำเนินงานและความพึงพอใจในกิจกรรมสอบเทียบเครื่องมือแพทย์ (บทที่7) PDF
  : รายงานผลการศึกษา รูปแบบการดำเนินงานและความพึงพอใจในกิจกรรมสอบเทียบเครื่องมือแพทย์ (บทที่8) PDF
  : การควบคุมแรงดันอากาศห้องแยกผู้ป่วยแพร่เชื้อทางอากาศ(ปก) PDF
  : การควบคุมแรงดันอากาศห้องแยกผู้ป่วยแพร่เชื้อทางอากาศ(สารบัญ) PDF
  : การควบคุมแรงดันอากาศห้องแยกผู้ป่วยแพร่เชื้อทางอากาศ(เนื้อเรื่อง) PDF
  : คู่มือการจัดทำวิธีสอบเทียบเครื่องมือแพทย์(ปก) PDF
  : คู่มือการจัดทำวิธีสอบเทียบเครื่องมือแพทย์(สารบัญ) PDF
  : คู่มือการจัดทำวิธีสอบเทียบเครื่องมือแพทย์(เนื้อเรื่อง) PDF
  : การออกแบบวิธีการวัดสมรรถนะระบบการจัดการซ่อมบำรุงรักษาในโรงพยาบาล PDF
  : รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ เรื่องความคิดเห็นต่อการใช้บริการด้านการตรวจสอบวิศวกรรมความปลอดภัยในโรงพยาบาลฯ PDF
  : ระบบก๊าชทางการแพทย์ PDF
  : ท่อบรรจุก๊าซออกซิเจนขนาดเล็ก PDF
  : ร่างมาตรฐานความปลอดภัยเกี่ยวกับการใช้วิทยุฯ ต่อสุขภาพผู้ใช้ เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ 2 PDF
  : ร่างมาตรฐานความปลอดภัยเกี่ยวกับการใช้วิทยุฯ ต่อสุขภาพผู้ใช้ เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ 1 PDF
  : คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ปี 2548 PDF
  : แผนกลยุทธ์ หน่วยงานใสสะอาดกองวิศวกรรมการแพทย์ PDF
  : เป้าหมายและผลการดำเนินงานผลผลิตที่ 3 กองวิศวกรรมการแพทย์ ปีงบประมาณ 2548
  : ความรู้เรื่องพลังงาน
  : สาระน่ารู้ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพลังงาน
  : การติดตั้งอุปกรณ์ ก๊าซ NGV ในรถยนต์ PDF
  : มาตรฐานสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล
  : การบำรุงรักษาขั้นพื้นฐาน เครื่องเอกซเรย์(ในส่วนของผู้ใช้) PDF
  : ไฟฉุกเฉิน PDF
  : 100ปัญหาการตัดจี้ด้วยกระแสไฟฟ้า(ESU) PDF
  : เครื่องจี้ตัดด้วยไฟฟ้า PDF
  : พื้นฐานการใช้ไฟฟ้าที่ปลอดภัย ในโรงพยาบาล PDF
  : ความปลอดภัยเกี่ยวกับการใช้ก๊าซหุ่งต้มในโรงพยาบาล PDF
  : High_Pass_Filter_of_ECG PDF
  : Anesthetic Equipment PDF
  : กำหนดค่าผิดพลาดที่ยอมรับได้ของเครื่องมือแพทย์ ปี พ.ศ. 2551
  : การดูแล และบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ MS WORD
  : การบริหารสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในโรงพยาบาล
  : การประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์และข้อเสนอแนะ html
  : ยกร่างคู่มือมาตรฐานคุณลักษณะเฉพาะเครื่องมือทางการแพทย์ด้านการทำลายเชื้อฯ
  : รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ กองวิศวกรรมการแพทย์ ปี 2551
  : คู่มือมาตรฐานกำหนดคุณลักษระเฉพาะเครื่องมือทางการแพทย์ และสาธารณสุข พ.ศ.2551
  : คู่มือมาตรฐานด้านการสอบเทียบเครื่องมือทางการแพทย์และสาธารณสุข พ.ศ. 2551   
   
  © กลุ่มพัฒนาวิศวกรรม กองวิศวกรรมการแพทย์ medical@engineer.com