การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 2564
   
 • O1 โครงสร้างหน่วยงาน
 •  
     
 • O2 โครงสร้างผู้บริหารกองวิศวกรรมการแพทย์
 •  
     
 • O3 วิสัยทัศน์/อำนาจหน้าที่/พันธกิจ
 •  
     
 • O4 แผนยุทธศาสตร์ กองวิศวกรรมการแพทย์
 •  
     
 • O5 ข้อมูลติดต่อ กองวิศวกรรมการแพทย์
 •    
 • O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 •  
     
 • O7 ข่าวประชาสัมพันธ์
 •  
     
 • O8 Q&A
 •  
     
 • O9 Social Network
 •  
     
 • O10 แผนดำเนินงานประจำปี
 •  
     
 • O11 รายงานกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
 •  
     
 • O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 •  
     
 • O13 คู่มือหรือมาตารฐานการปฏิบัติงาน
 •  
     
 • O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
 •  
     
 • O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 •  
     
 • O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 •    
 • O17 E-Service ช่องทางการติดต่อสื่อสาร
 •  
     
 • O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 •  
     
 • O19 รายงานการกำกับ ติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
 •  
     
 • O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 •  
     
 • O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
 •  
     
 • O22 ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
 •  
     
 • O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน
 •  
     
 • O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
 •  
     
 • O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 •  
     
 • O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 •  
     
 • O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 •  
     
 • O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี
 •  
     
 • O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 •  
     
 • O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 •  
     
 • O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
 •  
     
 • O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
 •  
     
 • O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 •  
     
 • O34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
 •  
     
 • O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 •  
     
 • O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
 •    
 • O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
 •    
 • O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 •    
 • O 39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 •    
 • O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
 •    
 • O 41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 •