การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
   
 • เกี่ยวกับกองวิศวกรรมการแพทย์
 •  
     
 • แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563
 •  
     
 • รายงานผลงานประจำปี 62
 •  
     
 • แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563
 •  
 • คู่มือ การประเมินผลปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน
 •    
 • คู่มือมาตรฐานการให้บริการ ภารกิจหลัก
 •  
     
 • ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 •  
     
 • รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 •    
 • E-Service ช่องทางการติดต่อสื่อสาร
 •  
     
 • ประกาศต่างๆเกี่ยวกับจัดซื้อจัดจ้าง
 •  
     
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน
 •  
     
 • รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
 •  
     
 • การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 •  
     
 • กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 •