การจัดซื้อ/จัดจ้าง กองวิศวกรรมการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2561

เรื่อง
วันที่
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 18 รายการ 20 ธันวาม 2560
ร่าง ประกาศ/หนังสือประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 18 รายการ 20 ธันวาม 2560
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 2 รายการ 20 ธันวาม 2560
ร่าง ประกาศ/หนังสือประกวดราคาจัดซื้อครุภัณ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ 20 ธันวาม 2560
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 27 ตุลาคม 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดพิมพ์คู่มือการทดสอบเครื่องมือวัดทางการแพทย์ จำนวน 1000 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง พฤษภาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 มิถุนายน 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 5 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง 6 มิถุนายน 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 มิถุนายน 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องอัลตร้าซาวด์กายภาพบำบัด จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 มิถุนายน 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเติมก็าซและเทศท่อ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 มิถุนายน 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 มิถุนายน 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 มิถุนายน 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดพิมพ์คู่มือการทดสอบเครื่องมือวัดทางการแพทย์ จำนวน 1000 เล่ม โดยเฉพาะเจาะจง 25 พฤษภาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์ลากจูงรถยนต์ ขนาด12000 ปอนด์ แบบสายเชือก จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 มิถุนายน 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 มิถุนายน 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กล 3592 นนทบุรี จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 มิถุนายน 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์วารสารวิศวกรรมการแพทย์ จำนวน 1000 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 มิถุนายน 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 มิถุนายน 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 มิถุนายน 2561
ประกาศผู้เสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 มิถุนายน 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสอบเทียบเครื่องมือมาตรฐานด้านความดันแบบดิจิตอล (Digital Test Gauge) จำนวน 1 เครื่องโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 มิถุนายน 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 มิถุนายน 25
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำวัสดุ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีฌแพาะเจาะจง 2 กรกฎาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 กรกฎาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 กรกฎาคม 2561
ประกาศชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 กรกฎาคม 2561
ประกาศผู็ชนะการเสนอราคา จ้างวัสดุ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 กรกฎาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศและเครื่องมือสอบเทียบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 กรกฎาคม 2561

-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุสำนักงาน จำนาวน 3 รายการ

-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางงนอกรถยนต์ ขนาด 185/65H14 จำนวน 4 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน 1 รายการ โดยวธีเฉพาะเจาะจง

-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจะจง

7 กรกฎาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำวัสดุ จำนวน 5 รายการ 17 กรกฎาคม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ระบบสื่อสาร จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 กรกฎาคม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 กรกฎาคม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำวัสดุ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 กรกฎาคม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์หนังสือมาตรฐานศูนย์เครื่องมือแพทย์สำหรับโรงพยาบาล จำนวน 1000 เล่ม โดยวิธ๊เฉพาะเจาะจง 20 กรกฎาคม

-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุซ่อมยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ

-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน 3 รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์คู่มือแนวทางมาตรฐานการดำเนินงานด้านการตรวจสอบวิศวกรรมความปลอดภัยในโรงพยาบาล ฉบับปี 2561 จำนวน 140เล่ม

-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมครุภัณฑ์ จำนวน 1รายการ

-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน 3 รายการ

-ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน 3 รายการ

25 กรกฎาคม 2561
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 31 กรกฎาคม 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  จ้างซ่อมแซมพื้นด้วยกระเบื้องยาง ห้องประชุมชั้น M โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

3 สิงหาคม 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  ซื้อวัสดุระบบไฟฟ้า จำนวน 4รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

6 สิงหาคม 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

9 สิงหาคม 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  จ้างติดฟิล์มกรองแสง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

14 สิงหาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 สิงหาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้ วีไอพี ปรับอากาศ ขนาด 10 ที่นั่ง จำนวน 3 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 สิงหาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 สิงหาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 สิงหาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 สิงหาคม 2561
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 22 สิงหาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 23 สิงหาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 1รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 สิงหาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจ 29 สิงหาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 สิงหาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสด 1 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 สิงหาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ 4 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 สิงหาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ 21 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 สิงหาคม 2561

-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมฮ้อยสำหรับใช้ยกรถยนต์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมกล้องวงจรปิดพร้อมจอโทรทัศน์ LCD TV โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 1รายการ

-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุจำนวน 1 รายการ

-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหัวพิมพ์ของเครื่องพิมพ์ จำนวน 1 ชุด

-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 1 รายการ

6 กันยายน 2561

-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน 2 รายการ

-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน 1 รายการ

-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน 3 รายการ

-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน 1 รายการ

10 กันยายน 2561

-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่ 12V 85 แอมป์ จำนวน 2 หม้อ

-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดฟิลม์กรองแสงรถยนต์กระบะ 4 ประตู จำนวน 2 คัน

-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่ 12V 110 แอมป์ จำนวน 1 หม้อ

-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องมือจำนวน 6 รายการ

13 กันยายน 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำความสะอาดอาคารสำนักงานกองวิศวกรรมการแพทย์ 26 กันยายน 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าอุปกรณ์สื่อสารข้อมูล จำนวน 2 ชุด 26 กันยายน 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างให้บริการรักษาความปลอดภัยบริเวณอาคารสำนักงานกองวิศวกรรมการแพทย์ 27 กันยายน 2561

 

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ปีงบประมาณ 2561
วันที่
สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2560 พฤศจิกายน 2560
สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2560 ธันวาคม 2560
สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2561 มกราคม 2561
สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2561 กุมภาพันธ์ 2561
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2561 มีนาคม 2561
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2561 เมษายน 2561
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2561 พฤษภาคม 2561
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2561 มิถุนายน 2561
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2561 กันยายน 2561
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคา 2561 กันยายน 2561