การจัดซื้อ/จัดจ้าง กองวิศวกรรมการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2561

เรื่อง
วันที่
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 18 รายการ 20 ธันวาม 2560
ร่าง ประกาศ/หนังสือประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 18 รายการ 20 ธันวาม 2560
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 2 รายการ 20 ธันวาม 2560
ร่าง ประกาศ/หนังสือประกวดราคาจัดซื้อครุภัณ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ 20 ธันวาม 2560
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 27 ตุลาคม 2560