การจัดซื้อ/จัดจ้าง กองวิศวกรรมการแพทย์ ปีงบประมาณ 2560

เรื่อง
วันที่
ประกาศผลการสอบราคาจ้างทำความสะอาด อาคารสำนักงานกองวิศวกรรมการแพทย์ ระยะเวลา 12 เดือน เลขที่ 7/2559 4 ตุลาคม 2559
รับสมัครจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ 11 ตุลาคม 2559
ประกาศแผนการจัดซื้อ/จ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 20 ตุลาคม 2559
ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์การจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ 26 ตุลาคม 2559
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จ้าง ในรอบเดือนตุลาคม ปีงบประมาณ 2560 10 พฤศจิกายน 2559
สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการสอบเทียบ 14 พฤศจิกายน 2559
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู่้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 24 พฤศจิกายน 2559
ประกาศผลการสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการสอบเทียบ จำนวน 1 หลัง เลขที่ 2/2560 28 พศจิกายน 2559
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จ้าง ในรอบเดือนพฤศจิกายน ปีงบประมาณ 2560 7 ธันวาคม 2559
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จ้าง ในรอบเดือนธันวาคม ปีงบประมาณ 2560 6 มกราคม 2560
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จ้าง ในรอบเดือนมกราคม ปีงบประมาณ 2560 1 กุมภาพันธ์ 2560
การจำหน่ายพัสดุ โดยวิธีขายทอดตลาด จำนวน 1 รายการ 7 กุมภาพันธ์ 2560
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 8 มีนาคม 2560
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จ้าง ในรอบเดือนมีนาคม ปีงบประมาณ 2560 3 เมษายน 2560
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จ้าง ในรอบเดือนเมษายน ปีงบประมาณ 2560 1 พฤษภาคม 2560
ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 22 พฤษภาคม 2560
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือนพฤษภาคม ปีงบประมาณ 2560 5 มิถุนายน 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 18 รายาการ 22 มิถุนายน 2560
สรุปผลการดำดเนินการจัดซื้อ/จ้าง ในรอบเดือนมิถุนายน ปีงบประมาณ 2560 4 กฎกฎาคม 2560
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จ้าง ในรอบเดือนกรกฎาคม ปีงบประมาณ 2560 3 สิงหาคม 2560
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 9 สิงหาคม 2560
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 9 สิงหาคม 2560
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้งอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 9 สิงหาคม 2560
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 15 สิหาคม 2560
สอบราคาจ้างทำความสะอาดอาคารสำนักงานกองวิศวกรรมการแพทย์ 15 สิงหาคม 2560
การตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาซื้อครุภัณฑ์พาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ 22 สิงหาคม 2560
การตรวจสอบคุณสมบัติของเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 6 รายการ 24 สิงหาคม 2560
สอบราคาจ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย บริเวณอาคารสำนักงานกองวิศวกรรมการแพทย์ 24 สิงหาคม 2560
ตารางแสดงงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 24 สิงหาคม 2560
การตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาจ้างทำความสะอาดอาคารสำนักงานกองวิศวกรรมการแพทย์ 25 สิงหาคม 2560
ประกาศผลการสอบราคาจ้างทำความสะอาดอาคารสำนักงานกองวิศวกรรมการแพทย์ ระยะเวลา 12 เดือน เลขที่ 5/2560 4 กันยายน 2560
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง เลขที่ 3/2560 6 กันยายน 2560
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เลขที่ 4/2560 6 กันยายน 2560
การตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาจ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยบริเวณอาคารสำนักงานกองวิศวกรรมการแพทย์ 6 กันยายน 2560
สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2560 11 กันยายน 2560
ประกาศผลการสอบราคาจ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอาคารกองวิศวกรรมการแพทย์ ระยะ 12 เดือน ที่6/2560 14 กันยายน 2560