การจัดซื้อ จัดจ้าง

เรื่อง
วันที่
สอบราคาจ้างทำความสะอาดอาคารสำนักงานกองวิศวกรรมการแพทย์ 12 ตุลาคม 2558
ประกาศแผนการจัดซื้อ/จ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559 27 ตุลาคม 2558
การตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาจ้างทำความสะอาดอาคารสำนักงานกองวิศวกรรมการแพทย์ 29 ตุลาคม 2558
ประกาศผลการสอบราคาจ้างทำความสะอาดอาคารสำนักงานกองวิศวกรรมการแพทย์ ระยะเวลา 11 เดือน 4 พฤศจิกายน 2558
ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26 พฤศจิกายน 2558
สรุปการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือนมกราคม ปีงบประมาณ 2559 5 มกราคม 2559
ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 9 มกราคม 2559
สรุปการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือนมกราคม ปีงบประมาณ 2559 2 กุมภาพันธ์ 2559
ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรินิกส์ 8 กุมภาพันธ์ 2559
ประกวดราคาจ้างเปลี่ยนพื้นกระเบื้องยางในอาคารกองวิศวกรรมการแพทย์ ด้วยวิธประกวราคาอิเล็กทรอนิกส์ 9 กุมภาพันธ์ 2559
ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างเปลี่ยนพื้นกระเบื้องยาง 10 กุมภาพันธ์ 2559
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จ้าง ในรอบเดือนกุมภาพันธ์ ปีงบประมาณ 2559 2 มีนาคม 2559
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 13 รายหาร โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 15 มีนาคม 2559
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จ้าง ในรอบเดือนมีนาคม ปีงบประมาณ 2559 4 เมษายน 2559
รับสมัครจ้างเหมาบริการบุคลภายนอก ตำแหน่งลูกมือช่างสาธารณูปกา 25 เมษายน 2559
สอบราคาจ้างสอบเทียบมาตรฐานเครืองมือ 26 พฤษภาคม 2559
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือน พฤษภาคม 6 มิถุนายน 2559
ประกาศผลการสอบราคาจ้างสอบเทียบมาตรฐานเครืองมือ 6 มิถุนายน 2559
ประกาศ รับสมัครจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ตำแหน่ง พนักงานบันทึกข้อมูลและงานสารบรรณ 9 มิถุนายน 2559
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จ้าง ในรอบเดือนมิถุนายน ปีงบประมาณ 2559 6 กรกฎาคม 2559
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จ้าง ในรอบเดือนกรกฎาคม ปีงบประมาณ 2559 2 สิงหาคม 2559
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จ้าง ในรอบเดือนสิงหาคม ปีงบประมาณ 2559 5 กันยายน 2559
สอบราคาจ้างทำความสะอาดอาคารสำนักงานกองวิศวกรรมการแพทย์ 19 กันยายน 2559
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จ้าง ในรอบเดือนกันยายน ปีงบประมาณ 2559 21 กันยายน 2559
ประกาศผลการสอบราคาจ้างทำความสะอาด อาคารสำนักงานกองวิศวกรรมการแพทย์ ระยะเวลา 12 เดือน เลขที่ 7/2559 4 ตุลาคม 2559
รับสมัครจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ 11 ตุลาคม 2559
ประกาศแผนการจัดซื้อ/จ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 20 ตุลาคม 2559
ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์การจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ 26 ตุลาคม 2559
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จ้าง ในรอบเดือนตุลาคม ปีงบประมาณ 2560 10 พฤศจิกายน 2559
สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการสอบเทียบ 14 พฤศจิกายน 2559
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู่้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 24 พฤศจิกายน 2559
ประกาศผลการสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการสอบเทียบ จำนวน 1 หลัง เลขที่ 2/2560 28 พศจิกายน 2559
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จ้าง ในรอบเดือนพฤศจิกายน ปีงบประมาณ 2560 7 ธันวาคม 2559
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จ้าง ในรอบเดือนธันวาคม ปีงบประมาณ 2560 6 มกราคม 2560
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จ้าง ในรอบเดือนมกราคม ปีงบประมาณ 2560 1 กุมภาพันธ์ 2560
การจำหน่ายพัสดุ โดยวิธีขายทอดตลาด จำนวน 1 รายการ 7 กุมภาพันธ์ 2560
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 8 มีนาคม 2560
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จ้าง ในรอบเดือนมีนาคม ปีงบประมาณ 2560 3 เมษายน 2560