แผนปฏิบัติการลดการใช้พลังงานของกองวิศวกรรมการแพทย์
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ


1. หลักการและเหตุผล
          สืบเนื่องมาจากสถานการณ์ราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ.2547   คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2547   จึงมีมติการประหยัดพลังงานเป็นวาระแห่งชาติที่ทุกฝ่ายต้องให้ความสำคัญและร่วมกันปฏิบัติให้เกิดผลอย่างจริงจังและต่อเนื่อง โดยเฉพาะหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจก็จะต้องมีบทบาทเป็นผู้นำในเรื่องนี้ และตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2548 เห็นชอบยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาด้านพลังงาของประเทศ โดยให้เป็นวาระเร่งด่วนที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมกันดำเนินการปฏิบัติร่วมกันอย่างเคร่ครัด จริงจังและต่อเนื่อง ซึ่งกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ได้ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการประหยัดพลังงาน/รณรงค์การประหยัดพลังงานของกรมสนับสนุน บริการสุขภาพเพื่อให้หน่วยงานภาย ในกรมเกิดการประหยัดพลังงานอย่างจริงจังและต่อเนื่อง กองวิศวกรรทการแพทย์ จึงได้กำหนดแผนปฏิบัติการลดการใช้พลังงานภายในกองวิศวกรรมการแพทย์ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายและแผนปฏิบัติการของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

2. วัตถุประสงค์
          2.1 เพื่อให้กองวิศวกรรมการแพทย์ทั้งส่วนกลางและศูนย์ในสังกัด ลดปริมาณการใช้พลังงาน น้ำมัน ไฟฟ้า ในหน่วยงานลงได้ตามเป้าหมายที่กำหนด

          2.2 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของกองวิศวกรรมการแพทย์ ทั้งส่วนกลางและศูนย์ในสังกัดเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้พลังงานในหน่วยงาน

          2.3 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานของกองวิศวกรรมการแพทย์

3. เป้าหมาย  
           กองวิศวกรรมการแพทย์สามารถลดการใช้พลังงานลงได้ร้อยละ 10-15 ภายในระยะเวลา 3 เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2548)

4. กลยุทธ์ในการดำเนินการ
          4.1 กำหนดแผนปฏิบัติการในการลดการใช้พลังงาน/รณรงค์การประหยัดพลังงานของกองวิศวกรรมการแพทย์ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
          4.2 กำหนดมาตรการในการลดการใช้พลังงานของกองวิศวกรรมการแพทย์
          4.3 กำหนดแนวทางการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ และสร้างจิตสำนึกให้กับเจ้าหน้าที่
          4.4 กำหนดผู้รับผิดชอบในการควบคุม กำกับของกองวิศวกรรมการแพทย์
          4.5 กำหนดแนวทางการติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการ

5. กิจกรรมในแผนปฏิบัติการ
          5.1 แต่ตั้งคณะทำงานในการลดการใช้พลังงาน/รณรงค์การประหยัดพลังงาน
          5.2 จัดทำแผนปฏิบัติการลดการใช้พลังงาน/รณรงค์การประหยัดพลังงาน
          5.3 ประชุมชี้แจงและประชาสัมพันธ์ให้กับเจ้าหน้าที่ของกองทราบเกี่ยวกับการลดการใช้พลังงาน/ รณรงค์การประหยัดพลังงาน
          5.4 รณรงค์การลดใช้พลังงานภายในหน่วยงานอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง
          5.5 ควบคุม กำกับ ติดตามประเมินผลการลดการใช้พลังงาน/รณรงค์การประหยัดพลังงาน
          5.6 รายงานผลการประหยัดพลังงานเสนอหัวหน้าส่วนราชการ

6. แผนปฏิบัติการลดการใช้พลังงาน/รณรงค์การประหยัดพลังงาน


แผนปฏิบัติการลดการใช้พลังงาน/รณรงค์การประหยัดพลังงานของกองวิศวกรรมการแพทย์
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ลำดับ รายละเอียดกิจกรรม มิถุนายน กรกฏาคม สิงหาคม กันยายน ผู้รับผิดชอบ
1
- จัดทำคำสั่งกองวิศวกรรมการแพทย์ "แต่งตั้งคณะทำงานรณรงค์และประเมิน ผลการประหยัดพลังงานกองวิศวกรรมการแพทย์       ฝ่ายแผนงานฯ
2
- ประชุมคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการ  
ฝ่ายแผนงานฯ
3
- กำหนดมาตรการประหยัดพลังงานของ กองวิศวกรรมการแพทย์       คณะทำงาน
4
- แจ้งผู้เกี่ยวข้องและประชาสัมพันธ์ ให้เจ้าหน้าที่ ภายในกองทราบ   คณะทำงาน
5
- ดำเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน   เจ้าหน้าที่ทุกคน
6
- รณรงค์ ประชาสัมพันธ์   คณะทำงาน
7
- ควบคุม กำกับ ติดตามประเมินผล     นายสุเทพ เพชรหาญ
นายสาธิต นฤภัย
นายกิจจา ศรีอนันต์
นายเชาวลิต เมฆศิริกุล
8
- รายงานผลการประหยัดพลังงาน   ฝ่ายแผนงานฯ


7. ระยะเวลาดำเนินการ
          ระยะเวลา 3 เดือน (เดือนกรกฏาคม - เดือนกันยายน 2548)

8. การติดตามประเมินผล
          ประเมินจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่างๆ ประกอบด้วย
          8.1 รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานของคณะทำงานประหยัดพลังงานของสำนักงาน/กอง ทุกเดือน เปรียบเทียบกับแผนปฏิบัติการของสำนัก/กอง
          8.2 รายงานการใช้พลังงานของกองวิศวกรรมการแพทย์ ประจำเดือน
          8.3 การติดตาม กำกับสำนัก/กองของคณะทำงานฯ

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
          กองวิศวกรรมการแพทย์สามารถลดการใช้พลังงานลงได้ ร้อยละ 10- 15 ภายในระยะเวลา 3 เดือน

10. ผู้รับผิดชอบ
          คณะทำงานรณรงค์และประเมินผลการประหยัดพลังงานกองวิศวกรรมการแพทย์ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  ลงชื่อ                    ผู้เสนอแผน
(นายประสาท   ตราดธารทิพย์)
วิศวกรเครื่องกล 8 วช. (ด้านวิจัยและพัฒนา)
ประธานคณะทำงานรณรงค์และประเมินผลการประหยัดพลังงาน ของกองวิศวกรรมการแพทย์
     
  ลงชื่อ                    ผู้อนุมัติแผน
(นายบัญชา   ลีลานิภาวรรณ)
ผู้อำนวยการกองวิศวกรรมการแพทย์
 

 

มาตรการประหยัดพลังงาน  กองวิศวกรรมการแพทย์