1.ข้อกำหนดห้องแยกโรค

2.แนวทางเตรียมความพร้อมห้องแยก Mers-CoV

3.แบบฟอร์มการตรวจสอบความพร้อมห้องแยกโรค

4.ประมาณการ ราคาปรับปรุงห้องแยกโรค

5.แบบ ห้องแยกโรค