Download คู่มือการประเมินผลปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ

กองวิศวกรรมการแพทย์  กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  2559

 

1.ปก

2.คำนำ

3.สารบัญ

4.ปฏิทิน คำรับรอง ปี 59

5.Flow คำรับรอง

6.กรอบการประเมิน

7.ความเชื่อมโยง 59

8.คู่มือการประเมินผล วศ. 59

9.ภาคผนวก 1 คำสั่งกอง

10.คำสั่งแต่งตั้งผู้ดูแลตัวชี้วัด

11.ภาคผนวก 2 หลักเกณฑ์การประเมิน

12.หลักเกณฑ์การประเมิน

13. ภาคผนวก 3 คำรับรองการปฏิบัติราชการ

14.คำรับรอง

15.คณะผู้จัดทำ