การใช้ OPTIONAL CABLE  OPC 617

 
 

 ประโยชน์ของสาย OPTIONAL

  1. ทำหน้าที่เชื่อมต่อสัญญาณกับชุด Radio Modem
  2. สามารถใช้ส่งออกอากาศด้วยไมโครโฟนได้
  3. เครื่องวิทยุคมนาคมสามารถรับฟังเสียงจากการติดต่อในพื้นที่เครื่องวิทยุคมนาคมรับสัญญาณได้
 

วิธีการติดตั้งสาย OPTIONAL

 

 
  1. เปิดฝาเครื่องต่อสาย OPC 617
  2. JUMP D บน Board เครื่องวิทยุคมนาคม สำหรับวิทยุคมนาคม F111 ด้วยการบัดกรี
  3. ใช้โปรแกรมวิทยุคมนาคมเพื่อให้สามารถใช้ External PTT ด้วยการโปรแกรมผ่าน SoftWare

 

  การเชื่อมต่อ สาย Radio Modem

  1. การเชื่่อมต่อสัญญาณ AF Out,PTT,Mod IN , GND
  2. ต่อสาย RJ-9 สัญญาณเชื่อมต่อ Radio Modem

ภาพประกอบจากการทดสอบ 

  1. ชุดคอมพิวเตอร์ และ Radio Modem
  2. ชุดวิทยุคมนาคม สถานีประจำที่ และสถานี LINK