ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลหาความจำเป็นในการพัฒนาบุคลากรของกองวิศวกรรมการแพทย์และบุคลากรของสถานบริการสุขภาพ

จัดทำหลักสูตร และจัดการพัฒนาบุคลากรของกองวิศวกรรมการแพทย์ให้มีศักยภาพ สู่มาตรฐานทางวิชาการและวิชาชีพ และมีจรรยาบรรณ

จัดทำหลักสูตร และจัดการพัฒนาบุคลากรของสถานบริการสุขภาพทุกระดับ ให้มีความรู้สู่คุณภาพ และมาตรฐาน

ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการศึกษา ฝึกอบรม ดูงานด้านวิศวกรรมการแพทย์ในประเทศ และต่างประเทศ

จัดทำคู่มือ และเอกสารประกอบการฝึกอบรม/พัฒนาบุคลากร และประเมินผลการพัฒนาบุคลากร

จัดทำประกาศนียบัตร บัตรพนักงานวิทยุคมนาคม และต่ออายุบัตรพนักงานวิทยุคมนาคม

ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
หน้าหลัก | วิสัยทัศน์ | หน้าที่และภารกิจ | บุคลากร | แผนงานปี 48 | e-service | e-library | ติดต่อกับเรา
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

   

กลุ่มพัฒนาวิศวกรรม กองวิศวกรรมการแพทย์ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ