ระบบฐานข้อมูล
โทรศัพท์ภายใน
เว๊ปบอร์ด
อีเมลล์กองวิศวะฯ
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
กระทรวงสาธารณสุข
nectec
thaicert
แปลศัพท์ไทย<->อังกฤษ
แปลอังกฤษ =>ไทย
ประกาศ เรื่อง แจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ Online .....เปิดให้บริการแล้ว

คลิกที่นี่ ! ศูนย์วิศวกรรมการแพทย์ราชบุรี
ศูนย์วิศวกรรมการแพทย์ขอนแก่น
ศูนย์วิศวกรรมการแพทย์นครสวรรค์
ศูนย์วิศวกรรมการแพทย์นครราชสีมา
ศูนย์วิศวกรรมการแพทย์อุบลราชธานี
ศูนย์วิศวกรรมการแพทย์เชียงใหม่
ศูนย์วิศวกรรมการแพทย์สงขลา
ศูนย์วิศวกรรมการแพทย์ชลบุรี
ศูนย์วิศวกรรมการแพทย์สุราษฎร์ธานีกลุ่มส่งเสริมและสนับนุนวิศวกรรม
กลุ่มมาตรฐานวิศวกรรม
ข้อมูลทางวิชาการ
การประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์ (กองวิศวกรรมการแพทย์)
การบริหารความเสี่ยง
หลักการบำรุงรักษา
การจัดทำเอกสารและรายงานการบำรุงรักษา
การขอขยายข่ายวิทยุคมนาคม
ขั้นตอนการขอขยายข่าย
แบบฟอร์มการขอขยายข่าย
วารสารกองวิศวกรรมการแพทย์ วารสารกองวิศวกรรมการแพทย์ ..:

ข้อมูล ฯลฯรายละเอียด

คู่มือการมีการใช้วิทยุคมนาคม คู่มือการมี และ การใช้ วิทยุคมนาคม ของกระทรวงสาธารณสุข

มีรายละเอียดเนื้อหา เช่น พระราชบัญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ.2498 ,พระราชบัญัติวิทยุคมนาคม (ฉบับที่3) พ.ศ.2535รายละเอียด

มาตรฐานวิศวกรรมความปลอดภัยในโรงพยาบาล มาตรฐานวิศวกรรมความปลอดภัยในโรงพยาบาล

มีรายละเอียดเนื้อหา เช่น มาตรฐานความปลอดภัยระบบไฟฟ้า, มาตรฐานความปลอดภัยระบบก๊าซทางการแพทย์รายละเอียด
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
หน้าหลัก | วิสัยทัศน์ | หน้าที่และภารกิจ | บุคลากร | แผนงานปี 48 | e-service | e-library | ติดต่อกับเรา
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

   

กลุ่มพัฒนาวิศวกรรม กองวิศวกรรมการแพทย์ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ