กลุ่มวิศวกรรมการแพทย์
   บุคลากรกลุ่มวิศวกรรมการแพทย์ .......
นายสุเทพ     พ่วงแม่กลอง      ตำแหน่ง นายช่างเทคนิคอาวุโส      หัวหน้ากลุ่มวิศวกรรมการแพทย์
นายวิโรจน์     แก้วเรือง      ตำแหน่ง นายช่างเทคนิคชำนาญงาน     ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มวิศวกรรมการแพทย์


นายวิโรจน์     แก้วเรือง
   นายช่างเทคนิคชำนาญงาน
   หัวหน้างานวิศวกรรม
   การแพทย์นายวัชรภรณ์     เล็กพิพัฒน์
   นายช่างไฟฟ้าชำนาญงานนายกิตติศักดิ์     ก๋ำดี
   นายช่างเทคนิคชำนาญงานนายบรรยงค์     ยอดรัก
   นายช่างไฟฟ้าชำนาญงานนายพิชิตพล     สงนุ้ย
   นายช่างไฟฟ้าชำนาญงานนายธีระยุทธ     กันทะเสน
   นายช่างเทคนิคปฏิบัติงานนายฉัตรชัย     เนื้อแก้ว
   นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงานนายภัทร์ธีนันท์     ไชยวัฒน์
   วิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการนายรามิล     กาญจนสดุ้ง
   นายช่างเทคนิคปฏิบัติงานนายชาญศิลป์     แสงอรุณ
   ช่างฝีมือโรงงาน ช4นายสัญชาติ     แสงศรี
   ช่างฝีมือโรงงาน ช4


นายธีรเดช     ภัทรวโรดม
   นายช่างเทคนิคชำนาญงาน
   หัวหน้างานวิชาการและ
   ห้องปฏิบัติการนางสาวเกศสุดา     สืบสังข์
   นักวิชาการอุปกรณ์การแพทย์


นางพวงแก้ว     เสสล
   เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
   หัวหน้างานธุรการนางวาสนา     วิเชียรวงค์
   แม่บ้าน บ2นายสุธรรม     เรืองฤทธิ์
   ช่างฝีมือโรงงาน ช4นายอภิสิทธิ์     แสงเดช
   ช่างวิทยุ ช2


นางอัญชลี     ละเอียด
   จ้างเหมาบริการ
   ทำความสะอาด


นายโสภณ     พินโณ
   จ้างเหมาบริการ
   รักษาความปลอดภัย


สนง.สบส. เขต 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช (สาขาสุราษฎร์ธานี) กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข
26/10   หมู่ที่ 3 ต.วัดประดู่ อ.เมือง จ.สุราษฏร์ธานี   84000
โทร 077-200-149 : Fax.077-200-150