กลุ่มวิศวกรรมการแพทย์
1
จัดทำแผน / โครงการ / แผนปฏิบัติการและแนวทางการดำเนินงานด้านวิศวกรรมการแพทย์
2
ควบคุมกำกับ คุณภาพตามมาตรฐานระบบบริหารจัดการด้านวิศวกรรมการแพทย์
3
ควบคุมกำกับการให้บริการเครื่องมือแพทย์ สอบเทียบมาตรฐานและรับรองมาตรฐานเครื่องมือแพทย์
4
ส่งเสริมและควบคุมกำกับการจัดมาตรฐานระบบดูแลรักษาเครื่องมือทางการแพทย์ และสาธารณสุข
5
ส่งเสริม และควบคุมกำกับการจัดมาตรฐานระบบวิศวกรรมความปลอดภัยในโรงพยาบาล
6
ศึกษาวิจัยและพัฒนารูปแบบการดำเนินงานมาตรฐานด้านวิศวกรรมการแพทย์
7
แผนการปฏิบัติงานสอบเทียบเครื่องมือทางการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2560
8
แผนการปฏิบัติตามการร้องขอวิศวกรรมความปลอดภัยในโรงพยาบาล ประจำปีงบประมาณ 2560
9
โครงสร้างกลุ่มวิศวกรรมการแพทย์
10
กิจกรรม 5 ส ภายในกลุ่มวิศวกรรมการแพทย์
11
ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย


สนง.สบส. เขต 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช (สาขาสุราษฎร์ธานี) กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข
26/10   หมู่ที่ 3 ต.วัดประดู่ อ.เมือง จ.สุราษฏร์ธานี   84000
โทร 077-200-149 : Fax.077-200-150