วิสัยทัศน์
เป็นองค์กรหลักทางวิชาการและมาตรฐานด้านวิศวกรรมการแพทย์ในระบบสุขภาพของประเทศ


พันธกิจ
 
พัฒนาระบบและสนับสนุนให้สถานบริการสุขภาพมีเครื่องมือและอุปกรณ์
ใช้งานอย่างคุ้มค่าปลอดภัยมีมาตรฐานและต่อเนื่อง

 


เป้าประสงค์
ประชาชนเข้าถึงระบบบริการสุขภาพ อย่างมีคุณภาพด้วยเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์
ที่ผ่านการตรวจสอบ สอบเทียบมาตรฐานสถานบริการบริการสุขภาพมีความปลอดภัย
และมีระบบสื่อสารที่ฉับไวตามมาตรฐานระบบวิศวกรรม