งานส่งเสริมสนับสนุนสิบโทสุวัฒน์    จิตรศาสตร์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์ฯ
หัวหน้างานส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมสื่อสาร กิจกรรมสอบเทียบมาตรฐาน + บำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์
นายทศพงษ์   ตรีเนตร
นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน
นายพิชิตพร  นิลใน
นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน
นายสนิท  ทวีกุล
นายช่างเทคนิคชำนาญงาน
นายเกษม  โภชนพันธ์
ช่างฝีมือโรงงาน ช4
นายยุทธนา  รักสุทธี
นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน
นายบุญธรรม  เพิ่มทรัพย์
นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน
นายต้นศักดิ์  คงพ่วง
ช่างฝีมือโรงงาน ช3
นายประสิทธิ์  จิตรกล้า
นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน
นายดาวเรือง  ศรีวสุทธิ์
นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน
 
  นายธวัชชัย  เดชบุรีรัม
นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน
นายนอย  อินทราช
ช่างฝีมือโรงงาน ช4
 
  นายอำนาจ  ศิลมีสัตย์
นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน
นายใจ  ขันธิวัตร
ช่างฝีมือโรงงาน ช3
 
 
  นายรณภูมิ  เพชรรัตน์
นักวิชาการอุปกรณ์การแพทย์