งานบริหารทั่วไป

นางวรรณี     ขันแก้ว
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
หัวหน้างานบริหาร

กิจกรรมการ / บัญชี   กิจกรรมธุรการ   กิจกรรมพัสดุ
 
 
นางวรรณี     ขันแก้ว
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
  นางสุดารัตน์    งามสม
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
  นายสนิท    ทวีกุล
นายช่างเทคนิดชำนาญงาน
 
   
  นางกรองแก้ว   นิลใน
พนักงานธุรการ ส2
   
 
   
  นายเฉลา   ศุภสุข
พนักงานรักษาความปลอดภัย บ2