ความปลอดภัยในการทำงาน


          

          ความปลอดภัยในการทำงาน   หมายถึง   ความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยที่ดีในการทำงานของผู้ประกอบอาชีพ
ในสาขาต่าง ๆ ในที่นี้จริง ๆ แล้วมาจากคำภาษาอังกฤษที่ว่า " Occupational Safely and Health"

          ผู้ประกอบอาชีพในโรงพยาบาลได้แก่ ผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ด้านต่าง ๆ ลูกจ้าง คนงาน ยาม เป็นต้น
แต่จริง ๆ แล้วผู้ที่ต้องมีส่วนเข้ามาเกี่ยวข้อง หรือได้รับผลกระทบโดยตรงในด้านความปลอดภัยในการทำงาน โดยเฉพาะ
ที่เกี่ยวกับวิศวกรรมความปลอดภัยในโรงพยาบาลอีกกลุ่มหนึ่ง คือ ผู้ป่วย ญาติผู้ป่วย ประชาชนที่อยู่ภายในโรงพยาบาล
หรือบริเวณรอบ ๆ โรงพยาบาล ต่างก็ได้รับผลกระทบทั้งสิ้น หากเกิดความไม่ปลอดภัยขึ้นในโรงพยาบาล

          อย่างไรก็ตามในปัจจุบันองค์การแรงงานระหว่างประเทศได้มีการใช้คำพูดเพิ่มเติมจากที่กล่าวมาข้างต้นอีกหนึ่งคำ
คือ " Working Conditions and Environment" ซึ่งแปลความหมายว่า สภาพการทำงานและสิ่งแวดล้อมในการทำงาน
โดยเจตนาให้หมายถึง ขั้นตอนกระบวนการการทำงาน (Working Conditions) ความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยที่ดี
ในการทำงาน (Occupational Safety and Conditions) และสภาพแวดล้อมของการทำงาน (Environment) ทั้งนี้
เพื่อให้การดูแล คุ้มเศรษฐกิจ สังคม จิตใจ และสุขภาพอนามัยที่ดีของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน เพราะว่าจากสถิติการเกิด
เหตุการที่ไม่ปลอดภัยในสถานที่ปฏิบัติงานต่าง ๆ ในปัจจุบัน มักมีสาเหตุมาจากสภาพแวดล้อมของที่ทำงานเพิ่มขึ้น
อย่างน่ากลัว เช่น ตึกถล่ม ไฟฟ้าลัดวงจร ไฟฟ้าดูด แก๊สพิษรั่ว ระบบกำเนิดไอน้ำ รั่วระเบิด การระบายอากาศไม่ดี
มลพิษทางอากาศที่มาจากเครื่องปรับอากาศ ความร้อนในที่ทำงานสูง แสงสว่างไม่เพียงพอ ฯลฯ

            ในการดูแลผู้ปฏิบัติงานในสาขาต่าง ๆ ทั้งสวัสดิการความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยนั้น นับเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่ง
ในปัจจุบัน เพื่อป้องกันไม่ให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ปฏิบัติงานได้รับการบาดเจ็บพิการ หรือตาย จากอุบัติเหตุจากการทำงาน
(Occupational Accidents) และนอกจากนี้เพื่อป้องกันไม่ให้มีการเสื่อมถอยของสุขภาพจนทำให้เกิดโรค
ความเจ็บป่วยจากการทำงาน หรือที่เรียกว่าโรคที่เกิดจากการทำงาน (Occupational Disease)

           * อุบัติเหตุจากการทำงาน หมายถึง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญ ไม่ได้คาดคิด และไม่ได้มีมาตรการหรือ
แผนการควบคุมไว้ก่อนในสถานที่ทำงานหรือในโรงพยาบาล แล้วมีผลทำให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดการบาดเจ็บ พิการ
หรือถึงขั้นเสียชีวิต และอาจทำให้ทรัพย์สินเสียหาย
 

          * โรคที่เกิดจากการทำงาน หรือบางครั้งเรียกว่า โรคที่เกิดจากการประกอบอาชีพ หรือโรคอันเกิดขึ้นเกี่ยวเนื่อง
กับการทำงานในสาขาวิชาชีพนั้นๆ หมายถึง เหตุการณ์ใด ๆ ก็ตามที่ทำให้ผู้ปฏิบัติงานอันได้แก่ ข้าราชการ พนักงาน
ลูกจ้าง หรือผู้ใช้แรงงาน เกิดการเจ็บป่วย ที่พิสูจน์แล้วว่ามีผลมาจากการทำงานในสาขาวิชาชีพนั้น ๆ หรือภายใน
สถานที่แห่งนั้น