การปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ
ประจำปีงบประมาณ 2557
สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 12 จังหวัดสงขลา
พิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2557
ระหว่างผู้อำนวยการศูนย์ฯ กับ ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์ฯ หัวหน้างาน และเจ้าหน้าที่ประจำงาน
7
7 คำสั่งแต่งตั้งผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด และผู้จัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัด ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2557
7 คำำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2557
7 คู่มือการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ ประจำปีงบประมาณ 2557
รายงานปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ
ประจำปีงบประมาณ 2557
ตัวชี้วัด
ผลการดำเนินงาน(sar report)
1. มิติภายนอก
การประเมินประสิทธิผล (ผลลัพธ์และผลผลิต)
         
1.2 ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ / แผนยุทธศาสตร์ภารกิจหลักกรมฯ คำรับรองการปฏิบัติราชการกรมฯ
 ตัวชี้วัดที่ 1.2.1  
1.3 ตัวชี้วัดตามแผนฏิบัติราชการ แผนยุทธศาสตร์ แผ่นที่ยุทธศาสตร์ภารกิจหลักหน่วยงาน (ไม่น้อยกว่าประเด็นยุทธศาสตรละ 1 ตัวชี้วัดผลลัพธ์เฉพาะมิืติประสิทธิผล)

         
 ตัวชี้วัดที่ 1.3.1
  ตัวชี้วัดที่ 1.3.2  
  ตัวชี้วัดที่ 1.3.4  
การประเมินคุณภาพ

 ตัวชี้วัดที่ 2   
การประเมินประสิืทธิภาพ
ตัวชี้วัดที่ 3  
2. มิติภายใน
 
ตัวชี้วัดที่ 4.1 ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผน (ในระบบ SMART)          
ตัวชี้วัดที่ 4.1.1             
ตัวชี้วัดที่ 4.1.2              
ตัวชี้วัดที่ 4.2 ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณงบดำเนินงาน          
ตัวชี้วัดที่ 4.2.1             

ตัวชี้วัดที่ 4.2.2   

         
ตัวชี้วัดที่ 4.3          
ตัวชี้วัดที่ 6          
ตัวชี้วัดที่ 7   ระดับความสำเร็จของการปรับปรุงกระบวนการ          
 ตัวชี้วัดที่ 7.1             
 ตัวชี้วัดที่ 7.2             
การพัฒนาองค์การ          
 ตัวชี้วัดที่ 8              
ตัวชี้วัดที่ 9   ความสำเร็จของการนำเข้าข้อมูลในระบบ Intranet/Internet ของหน่วยงาน/กรมฯ          
 ตัวชี้วัดที่ 9.1