การปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ
ประจำปีงบประมาณ 2557
สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 12 จังหวัดสงขลา
พิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2557
ระหว่างผู้อำนวยการฯ กับ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ    หัวหน้ากลุ่ม    และเจ้าหน้าที่ประจำงาน
7 คำสั่งแต่งตั้งผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด และผู้จัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัด ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2557
คำำสั่งแต่งตั้งประธานคณะทำงาน และคณะทำงานตัวชี้วัด ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2557
7   KPI  Templat
7   Sar   Report
        7  รอบ     9    เดือน
        7  รอบ   12    เดือน
7  แบบฟอร์ม รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ (รายตัวชี้วัด) Sar Report  7
         7
  แบบฟอร์มรายงาน Sar ปี 2557     7

        7   ตัวอย่างการเขียน Sar สบส.เขต ปี 2557

7 สรุปผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน (Sar Card)
         7  รอบ     9    เดือน
         7  รอบ   12    เดือน
     

กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ
สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 12 จังหวัดสงขลา
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2557
มิติภายนอก (55)
การประเมินประสิทธิผล (45)
1 ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการหรือแผนยุทธศาสตร์หน่วยงาน และคำรับรองการปฏิบัติราชการกรมฯ (45)
 ตัวชี้วัดที่ 1.1 ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ แผนที่ยุทธศาสตร์ ภารกิจหลักหน่วยงาน (35)
                      ตัวชี้วัดที่ 1.1.1 ระดับความสำเร็จของการสนับสนุนสถานบริการสุขภาพภาครัฐกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการตรวจผ่านเกณฑ์มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ (13)
                      ตัวชี้วัดที่ 1.1.2 ระดับความสำเร็จของการสนับสนุนสถานประกอบการเพื่อสุขภาพกลุ่มเป้าหมายให้มีคุณภาพ มาตรฐานตามที่กำหนด (3)
                      ตัวชี้วัดที่ 1.1.3 ร้อยละของตำบลเป้าหายมีการจัดการด้านสุขภาพตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด (ระดับดีขึ้นไป) (13)
                      ตัวชี้วัดที่ 1.1.4 ร้อยละของสถานบริการสุขภาพภาครัฐ ที่ได้รับการส่งเสริมสนับสนุน และพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานด้านวิศวกรรมการแพทย์ โดยสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 12 จังหวัดสงขลา (8)
                      ตัวชี้วัดที่ 1.1.5 ร้อยละของ อสม. เป้าหมายมีคุณภาพตามเกณฑ์ มาตรฐาน (8)
การประเมินคุณภาพ (10)
2 ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ (10)
มิติภายใน (45)
การประเมินประสิทธิผล (20)
3 ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ (10)
                      ตัวชี้วัดที่ 3.1 เงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม (เป้าหมายร้อยละ 98) (5)
                      ตัวชี้วัดที่ 3.2 เงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน (เป้าหมายร้อยละ 100) (5)
4 ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน (น้ำมัน) (5)
5. ระดับความสำเร็จของการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต (5)
การพัฒนาองค์การ (25)
6. ระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานตามเกณฑ์ HA (20)
7. ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการสร้างมาตรฐานความโปร่งใสของหน่วยงาน (5)
                      ตัวชี้วัดที่ 7.1 ระดับความสำเร็จของการแสดงบทบาทของผู้บริหารในการส่งเสริมความโปร่งใสในองค์กร (1.68)
                      ตัวชี้วัดที่ 7.2 ระดัยบความสำเร็จการมีมาตรฐานการใ้ห้บริการประชาชนและประกาศให้ทราบ (1.66)
                      ตัวชี้วัดที่ 7.3 ระดับความสำเร็จของการมีหน่วย/ผู้รับผิดชอบโดยตรงในการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียน (1.66)