การปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ
ประจำปีงบประมาณ 2556
ศูนย์วิศวกรรมกาีรแพทย์ที่ 7 (สงขลา)
พิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2556
ระหว่างผู้อำนวยการศูนย์ฯ กับ ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์ฯ หัวหน้างาน และเจ้าหน้าที่ประจำงาน
7 คำสั่งแต่งตั้งผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด และผู้จัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัด ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2556 รอบที่ 2
คำำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2556 รอบที่ 2
7 คำสั่งแต่งตั้งผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด และผู้จัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัด ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2556
7 คำำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2556
7 คู่มือการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ ประจำปีงบประมาณ 2556 (ฉบับปรับปรุงใหม่)
รายงานปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ
ประจำปีงบประมาณ 2556
ศูนย์วิศวกรรมกาีรแพทย์ที่ 7 (สงขลา)
ตัวชี้วัด
ผลการดำเนินงาน(sar report)
1. มิติภายนอก
การประเมินประสิทธิผล (ผลลัพธ์และผลผลิต)
         
1.2 ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ / แผนยุทธศาสตร์ภารกิจหลักกรมฯ คำรับรองการปฏิบัติราชการกรมฯ
 ตัวชี้วัดที่ 1.2.1 ร้อยละของสถานบริการสุขภาพภาครัฐกลุ่มเป้าหมายได้รับการตรวจผ่านเกณฑ์มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ
1.3 ตัวชี้วัดตามแผนฏิบัติราชการ แผนยุทธศาสตร์ แผ่นที่ยุทธศาสตร์ภารกิจหลักหน่วยงาน (ไม่น้อยกว่าประเด็นยุทธศาสตรละ 1 ตัวชี้วัดผลลัพธ์เฉพาะมิืติประสิทธิผล)

         
 ตัวชี้วัดที่ 1.3.1 ร้อยละของสถานบริการสุขภาพภาครัฐได้รับการตรวจสอบเครื่องมือแพทย์ที่มี
                        ความเสี่ยงสูง 8 รายการ
  ตัวชี้วัดที่ 1.3.2  จำนวนสถานบริการสุขภาพได้รับการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐาน
                           ด้านวิศวกรรมการแพทย์
  ตัวชี้วัดที่ 1.3.4  ระดับความสำเร็จของสถานบริการสุขภาพภาครัฐได้รับการพัฒนาการ สอบเทียบเครื่องมือแพทย์
การประเมินคุณภาพ

 ตัวชี้วัดที่ 2   ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ
การประเมินประสิืทธิภาพ
ตัวชี้วัดที่ 3  ระดับความสำเร็จการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของหน่วยงานตามเกณฑ์ที่กรมกำหนด
2. มิติภายใน
 
ตัวชี้วัดที่ 4.1 ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผน (ในระบบ SMART)          
ตัวชี้วัดที่ 4.1.1    ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณภาพรวม รอบ 6 เดือนแรก (ยกเว้นงบบุคลากร)          
ตัวชี้วัดที่ 4.1.2    ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณภาพรวม รอบ 12 เดือน (ยกเว้นงบบุคลากร)          
ตัวชี้วัดที่ 4.2 ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณงบดำเนินงาน          
ตัวชี้วัดที่ 4.2.1    ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณงบดำเนินงาน รอบ 6 เดือน          

ตัวชี้วัดที่ 4.2.2    ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณงบดำเนินงาน รอบ 12 เดือน

         
ตัวชี้วัดที่ 4.3 ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน (ในระบบ SMART)          
ตัวชี้วัดที่ 6   ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานตามเกณฑ์ที่กรมกำหนด          
ตัวชี้วัดที่ 7   ระดับความสำเร็จของการปรับปรุงกระบวนการ          
 ตัวชี้วัดที่ 7.1    ระดับความสำเร็จของการปรับปรุงกระบวนการตรวจวิศวกรรมความปลอดภัยในโรงพยาบาล          
 ตัวชี้วัดที่ 7.2    ระดับความสำเร็จของการปรับปรุงกระบวนการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์          
การพัฒนาองค์การ          
 ตัวชี้วัดที่ 8     ร้อยละของบุคลากรมีสมรรถนะของหน่วยงานเพิ่มขึ้น (ระดับหน่วยงาน)          
ตัวชี้วัดที่ 9   ความสำเร็จของการนำเข้าข้อมูลในระบบ Intranet/Internet ของหน่วยงาน/กรมฯ          
 ตัวชี้วัดที่ 9.1   ระดับความสำเร็จของการพัฒนาข้อมูลสนับสนุนบริการสุขภาพเข้าสู่ระบบ intranet/Internet ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ