งานแห่เทียนโคราช
ดำเนินการส่งเสริมสนับสนุนมาตรฐานด้านวิศวกรรมการแทพย์ ณ.โรงพยาบาลสุรินทร์ ดำเนินการตามกิจกรรม จำนวน 3 โครงการ
       ๑.โครงการพัฒนามาตรฐานด้านวิศวกรรมการแพทย์นำสู่ผู้ปฏิบัติ
       ๒.โครงการควบคุม กำกับ การปฏิบัติงานด้านวิศวกรรมการแพทย์
       ๓.โครงการสร้างเครือข่ายการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์
โดยงานควบคุมคุณภาพ กลุ่มควบคุมกำกับมาตรฐานวิศวกรรม ดำเนินการให้ความรู้ ความเข้าใจการดำเนินการของมาตรฐานวิศวกรรมการแพทย์
และการประเมินคุณภาพการปฏิบัติงาน ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖