Medical Engineering Center 2 (Khonkaen)


Go to content

ประวัติความเป็นมา

ในปี พ.ศ. 2518 กองช่างบำรุงในสมัยนั้นได้จัดตั้งศูนย์ช่างบำรุงเขตขึ้นที่จังหวัดขอนแก่น เพื่อรับผิดชอบการซ่อมบำรุงและบำรุงรักษายานพาหนะให้แก่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสธารณสุขในพื้นที่ 7 จังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ประกอบด้วย จังหวัดขอนแก่น จังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดเลย จังหวัดอุดรธานี จังหวัดหนองคาย และจังหวัดสกลนคร โดยมีนายวินัย ราชเวียง เป็นหัวหน้าศูนย์ฯ คนแรก มีสำนักงานที่ทำการตั้งอยู่ที่ศูนย์อนามัยสิ่งแวดล้อมเขต 4 จังหวัดขอนแก่น

ต่อมาในปี พ.ศ. 2522 กองช่างบำรุงได้ตั้ง ศูนย์วิทยุสื่อสารภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อทำการซ่อมบำรุงและบำรุงรักษา เครื่องรับ-ส่งวิทยุโครงการรักษาพยาบาลผู้มีรายได้น้อยในพื้นที่ห่างไกลทางวิทยุขึ้นที่จังหวัดขอนแก่น โดยรับผิดชอบพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั้ง 17 จังหวัด ในขณะนั้น โดยมีนายสุพงษ์ กลั่นเจริญ เป็นหัวหน้าศูนย์ฯ และใช้บ้านพักข้าราชการของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่นเป็นสำนักงานทำการ

ในปี พ.ศ. 2528 กองช่างบำรุงพิจารณาเห็นว่าเพื่อให้การบริการมีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น จึงได้รวมการบริหารของ ศูนย์ช่างบำรุงเขตขอนแก่นและศูนย์วิทยุสื่อสารภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าเป็นหน่วยงานเดียวกัน พร้อมกำหนดชื่อหน่วยงานเป็นศูนย์ช่างบำรุงที่ 2 (ขอนแก่น) แต่สำนักงานยังทำการแยกกันอยู่เช่นเดิม

ในปี พ.ศ. 2529 ศูนย์ช่างบำรุงที่ 2 (ขอนแก่น) ได้ร่วมกับโรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่นจัดทำโครงการซ่อมบำรุงอุปกรณ์การแพทย์และสาธารณสุขขึ้น ผลการดำเนินงานของโครงการประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ทุกประการ

ในปี พ.ศ. 2531 ศูนย์ช่างบำรุงที่ 2 (ขอนแก่น) ได้รับการจัดสรรงบประมาณสำหรับก่อสร้างอาคารสำนักงานเป็นของตนเอง คือ อาคารสำนักงานที่ทำการปัจจุบัน โดยใช้เงินงบประมาณในการก่อสร้างทั้งสิ้น 3,443,000.- บาท ( สามล้านสี่แสนสี่หมื่นสามพันบาทถ้วน ) การก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 16 เมษายน 2533 และได้ทำพิธีการเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2534 โดยนายแพทย์อุทัย สุดสุข ปลัดกระทรวงสาธารณสุขในขณะนั้น ได้ให้ความอนุเคราะห์เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิด

ในปี พ.ศ. 2534 กองช่างบำรุงได้อนุมัติให้ศูนย์ฯ เปิดฝ่ายงานวิศวกรรมการแพทย์ขึ้นอย่างเป็นทางการ ศูนย์ช่างบำรุงที่ 2 (ขอนแก่น) จึงมีกิจกรรมการต่างๆ เพื่อตอบรับการให้บริการสนับสนุนทางด้านวิศวกรรมการแพทย์ให้มีความครอบคลุมหลายด้านมากขึ้นและได้เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น ศูนย์วิศวกรรมการแพทย์ที่
2 (ขอนแก่น) โดยมีหน้าที่ให้บริการแก่โรงพยาบาล สถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข รวมถึงหน่วยงานอื่นๆที่มีความต้องการใช้บริการ ครอบคลุมพื้นที่การให้บริการในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 8 จังหวัด ซึ่ง ณ ปัจจุบันศูนย์ฯเป็นหน่วยงานราชการส่วนกลางที่มีที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาคอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ กองวิศวกรรมการแพทย์ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข มีฝ่ายงานภายในองค์กรที่ทำหน้าที่ให้บริการได้แก่ ด้านเครื่องมือแพทย์ ด้านวิศวกรรมความปลอดภัย ด้านการศึกษาและวิจัย

จำนวนผู้เข้าชม

หน้าแรก | ประวัติความเป็นมา | วิสัยทัศน์และพัธกิจ | โครงสร้างหน่วยงาน | อำนาจหน้าที่ | บุคลกร | งานส่งเสริมและสนับสนุน | งานพัฒนา | งานวิจัย | แผนปฏิบัติงานด้านสอบเทียบ | แผนปฏิบัติงานด้านสื่อสาร | แผนปฏิบัติงาน งานพัฒนา | แผนปฏิบัติงานด้านวิจัย | ข้อมูลข่าวสาร | ติดต่อศูนย์ฯ | Site Map


Back to content | Back to main menu
ศูนย์วิศวกรรมการแพทย์ที่ 2 (ขอนแก่น)