ข้อมูลโดย กองวิศวกรรมการแพทย์ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ค้นหา

 
ลำดับ
ชื่อ-สกุล
นามเรียกขาน
บัตรหมดอายุ
หมายเลขประจำตัว13
1
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
เทเวสม์ 1
53
งานบริหารทั่วไป
เทเวสม์ 0101
14
กลุ่มงานประสานการเมือง
เทเวสม์ 0201
15
กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ
เทเวสม์ 0301
183
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข คนที่ 1
เทเวสม์ 2
184
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข คนที่ 2
เทเวสม์ 3
2
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
สธ 1
16
สำนักบริหารกลาง
สธ 0101
17
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สธ 0201
18
สถาบันพระบรมราชชนก
สธ 0301
19
สำนักตรวจและประเมินผล
สธ 0401
20
สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์
สธ 0501
21
กลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง
สธ 0601
22
กลุ่มตรวจสอบภายใน
สธ 0701
23
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
สธ 0801
24
กลุ่มประกันสุขภาพ
สธ 0901
25
สำนักงานวิชาการสาธารณสุข
สธ 1001
26
สนง. โครงการปฏิรูประบบบริหารสาะรณสุขแห่งชาติ
สธ 1101
27
สนง. บริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท
สธ 1201
28
สำนักงานโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
สธ 1301
29
สำนักงานประสานความร่วมมือฯ
สธ 1401
30
สนง.ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน
สธ 1501
171
รองปลัดกระทรวงคนที่ 1
สธ 2
172
รองปลัดกระทรวงคนที่ 2
สธ 3
173
รองปลัดกระทรวงคนที่ 3
สธ 4
174
รองปลัดกระทรวงคนที่ 4
สธ 5
175
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
จังหวัด 01
176
โรงพยาบาลจังหวัด
จังหวัด 02
177
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
จังหวัด 1
178
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจังหวัด
จังหวัด 2
179
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอำเภอ
อำเภอ 2
180
โรงพยาบาลอำเภอ
อำเภอ 02
181
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ
อำเภอ 01
182
สาธารณสุขอำเภอ
อำเภอ 1
185
สถานีอนามัย
อำเภอ 201
3
กรมการแพทย์
การแพทย์ 01
31
สำนักงานเลขานุการ
การแพทย์ 0101
32
กองการเจ้าหน้าที่
การแพทย์ 0201
33
กองคลัง
การแพทย์ 0301
34
กองแผนงาน
การแพทย์ 0401
35
โรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานี
การแพทย์ 0501
36
โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์(วัดไร่ขึง)
การแพทย์ 0601
37
โรงพยาบาลราชวิถี
การแพทย์ 0701
38
โรงพยาบาลเลิดสิน
การแพทย์ 0801
39
โรงพยาบาลสงฆ์
การแพทย์ 0901
40
ศูนย์ศิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ
การแพทย์ 1001
41
สถาบันทันตกรรม
การแพทย์ 1101
42
สถาบันพยาธิวิทยา
การแพทย์ 1201
43
สถาบันประสาทวิทยา
การแพทย์ 1301
44
โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
การแพทย์ 1401
45
สถาบันมะเร็งแห่งชาติ
การแพทย์ 1401
46
ศูนย์มะเร็งชลบุรี
มะเร็งชลบุรี 1401
47
ศูนย์มะเร็งลำปาง
มะเร็งลำปาง 1401
48
ศูนย์มะเร็งอุดรธานี
มะเร็งอุดรธานี 1401
49
ศูนย์มะเร็งอุบลราชธานี
มะเร็งอุบล 1
50
ศูนย์มะเร็งสุราษฎร์ธานี
มะเร็งสุราษฎร์ธานี 1401
52
ศูนย์มหาวชิราลงกรณ์ ธัญบุรี
มะเร็งธัญบุรี 1401
54
สถาบันธัญญารักษ์
ธัญญารักษ์
55
ศูนย์บำบัดรักษายาเสพติด เชียงใหม่
56
ศูนย์บำบัดรักษายาเสพติด สงขลา
57
ศูนย์บำบัดรักษายาเสพติด ขอนแก่น
58
ศูนย์บำบัดรักษายาเสพติด ปัตตานี
59
ศูนย์บำบัดรักษายาเสพติด แม่ฮ่องสอน
60
ศูนย์บำบัดรักษายาเสพติด อุดรธานี
61
สถาบันโรคทรวงอก
62
สถาบันโรคผิวหนัง
ผิวหนัง 1701
63
ศูนย์โรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้ จังหวัดตรัง
ตรัง 1701
64
สถาบันเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ
เวชศาสตร์ 1801
65
ศูนย์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวร เพื่อผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรี
66
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
การแพทย์ 1901
67
สำนักการพยาบาล
การพยาบาล 2001
68
สำนักพัฒนาวิชาการแพทย์
การแพทย์ 2101
70
สถาบันร่วมผลิตแพทย์ กรมการแพทย์-มหาวิทยาลัยรังสิต
การแพทย์ 2401
71
สถานพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข
การพยาบาล 2501
72
สถาบันวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์ กรมการแพทย์
การแพทย์ 2901
73
สำนักที่ปรึกษากรมการแพทย์
การแพทย์ 2801
4
กรมควบคุมโรค
คร
76
อธิบดีกรมควบคุมโรค
คร 1
77
รองอธิบดี 1
คร 2
78
รองอธิบดี 2
คร 3
79
รองอธิบดี 3
คร 4
80
รองอธิบดี 4
คร 5
81
ผู้ทรงคุณวุฒิ 1
คร 6
82
ผู้ทรงคุณวุฒิ 2
คร 7
83
ผู้ทรงคุณวุฒิ 3
คร 8
84
ผู้ทรงคุณวุฒิ 4
คร 10
85
ผู้ทรงคุณวุฒิ 5
คร 11
86
ผู้ทรงคุณวุฒิ 6
คร 12
87
ผู้ทรงคุณวุฒิ 7
คร 13
88
ผู้ทรงคุณวุฒิ 8
คร 14
89
ผู้ทรงคุณวุฒิ 9
คร 15
90
ผู้ทรงคุณวุฒิ 10
คร 16
91
เลขานุการกรมควบคุมโรค
คร 0101
92
ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่
คร 0201
93
ผู้อำนวยการกองคลัง
คร 0301
94
ผู้อำนวยการกองแผนงาน
คร 0401
95
ผู้อำนวยการสถาบันบำราศนราดูร
คร 0501
96
ผู้อำนวยการสถาบันราชประชาสมาสัย
คร 0601
97
ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1
คร 0701
98
ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2
คร 0801
99
ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3
คร 0901
100
ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4
คร 1001
101
ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5
คร 1101
102
ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6
คร 1201
103
ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7
คร 1301
104
ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8
คร 1401
105
ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9
คร 1501
106
ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10
คร 1601
107
ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11
คร 1701
108
ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12
คร 1801
109
ผู้อำนวยการสำนักระบาดวิทยา
คร 1901
110
ผู้อำนวยการสำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
คร 2001
111
ผู้อำนวยการโรคติดต่อทั่วไป
คร 2101
112
ผู้อำนวยการสำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง
คร 2201
113
ผู้อำนวยการสำนักโรคไม่ติดต่อ
คร 2301
114
ผู้อำนวยการสำนักโรคเอดส์วัณโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
คร 2401
115
หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน
คร 2501
116
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
คร 2601
117
ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ
คร 2701
118
ผู้อำนวยการสำนักโครงการศึกษาวัคซีนเอดส์ทดลองระยะที่ 3
คร 2801
119
ผู้อำนวยการสำนักประสานงานกวาดล้างโปลิโอ
คร 2901
120
ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารโครงการกองทุนโลก
คร 3001
121
ผู้อำนวยการสำนักบริหารโครงการจัดประชุมนานาชาติเรื่องโรคเอดส์
คร 3101
122
ผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการกลไกความร่วมมือฯ
คร 3201
123
ผู้อำนวยการสำนักเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
คร 3301
124
ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรค(ไข้หวัดนก)
คร 3401
125
ผู้อำนวยการสำนักจัดการความรู้
คร 3501
126
ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาวิชาการฯ
คร 3601
127
หัวหน้าศูนย์กฏหมาย
คร 3801
128
ผู้อำนวยการสำนักโรคอุบัติใหม่
คร 3701
129
ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาระบบบริการยาต้านไวรัสฯ
คร 3901
130
ผูอำนวยการศูนย์สารสนเทศ
คร 4101
131
ผู้อำนวยการสำนักวัณโรค
คร 4001
132
หัวหน้าฝ่ายบริหาร สำนักงานเลขานุการ
คร 0102
133
พรชัย
คร 0103
134
จิณนะ
คร 0104
135
อุทัย
คร 0105
136
หัวหน้าฝ่ายบริหาร กองการเจ้าหน้าที่
คร 0202
137
หัวหน้าฝ่ายบริหาร กองคลัง
คร 0302
138
หัวหน้าฝ่ายบริหาร กองแผนงาน
คร 0402
139
หัวหน้าฝ่ายบริหาร สถาบันบำราศนราดูร
คร 0502
140
หัวหน้าฝ่ายบริหาร สถาบันราชประชาสมาสัย
คร 0602
141
หัวหน้าฝ่ายบริหาร สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1
คร 0702
142
หัวหน้าฝ่ายบริหาร สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2
คร 0802
143
หัวหน้าฝ่ายบริหาร สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3
คร 0902
144
หัวหน้าฝ่ายบริหาร สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4
คร 1002
145
หัวหน้าฝ่ายบริหาร สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5
คร 1102
146
หัวหน้าฝ่ายบริหาร สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6
คร 1202
147
หัวหน้าฝ่ายบริหาร สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7
คร 1302
148
หัวหน้าฝ่ายบริหาร สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8
คร 1402
149
หัวหน้าฝ่ายบริหาร สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9
คร 1502
150
หัวหน้าฝ่ายบริหาร สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10
คร 1602
151
หัวหน้าฝ่ายบริหาร สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11
คร 1702
152
หัวหน้าฝ่ายบริหาร สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12
คร 1802
153
หัวหน้าฝ่ายบริหาร สำนักระบาดวิทยา
คร 1902
154
หัวหน้าฝ่ายบริหาร สำนักระบาดวิทยา สำนักโรคจากการประกอบอาชีพฯ
คร 2002
155
หัวหน้าฝ่ายบริหาร สำนักระบาดวิทยา สำนักโรคติดต่อทั่วไป
คร 2102
156
หัวหน้าฝ่ายบริหาร สำนักงานโรคติดต่อนำโดยแมลง
คร 2202
157
หัวหน้าฝ่ายบริหาร สำนักโรคไม่ติดต่อ
คร 2302
158
หัวหน้าฝ่ายบริหาร สำนักโรคเอดส์วัณโรคฯ
คร 2402
159
หัวหน้าฝ่ายบริหาร สำนักงานเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
คร 3202
160
หัวหน้าฝ่ายบริหาร สำนักจัดการความรู้
คร 3502
161
หัวหน้าฝ่ายบริหาร สำนักโรคอุบัติใหม่
คร 3702
162
หัวหน้าฝ่ายบริหาร สำนักวัณโรค
คร 4002
5
กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยฯ
แผนไทย
163
สำนักงานเลขานุการ กรมแพทย์แผนไทยฯ
แผนไทย 1001
164
ผู้อำนวยการกองการแพทย์ทางเลือก
แผนไทย 2001
165
ผู้อำนวยการสถาบันการแพทย์แผนไทย
แผนไทย 3001
166
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาระบบบริหาร
แผนไทย 4101
167
หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน กรมแพทย์แผนไทยฯ
แผนไทย 4201
168
หัวหน้ากลุ่มงานแพทย์พื้นบ้านไทย
แผนไทย 4301
169
ผู้อำนวยการสถาบันการแพทย์ไทย จีน เอเซียตะวันออกเฉียงใต้
แผนไทย 4501
170
ผู้อำนวยการสำนักงานสารนิเทศและวิเทศสัมพันธ์
แผนไทย 4601
6
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
วิทยา
186
สำนักงานเลขานุการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
วิทยา0101
187
ผู้อำนวยการกองเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย
วิทยา0201
188
ผู้อำนวยการกองชีววัตถุ
วิทยา0301
189
ผู้อำนวยการกองแผนงานและวิชาการ
วิทยา0401
190
ผู้อำนวยการกองรังสีและเครื่องมือแพทย์
วิทยา0501
191
ผ้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ขอนแก่น
วิทยา0601
192
ผ้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ชลบุรี
วิทยา0701
193
ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์เชียงใหม่
วิทยา0801
194
ผ้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ตรัง
วิทยา0901
195
ผ้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์นครราชสีมา
วิทยา1001
196
ผ้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์นครสวรรค์
วิทยา1101
197
ผ้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์พิษณุโลก
วิทยา1201
198
ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์สงขลา
วิทยา1301
199
ผ้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์สมุทรสงคราม
วิทยา1401
200
ผ้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์สุราษฎร์ธานี
วิทยา1501
201
ผ้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์อุดรธานี
วิทยา1601
202
ผ้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์อุบลราชธานี
วิทยา1701
203
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
วิทยา1801
204
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยสมุนไพร
วิทยา1901
205
ผู้อำนวยการสำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร
วิทยา2001
206
ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ
วิทยา2001
207
ผุ้อำนวยการสำนักยาและวัตถุอันตราย
วิทยา2201
208
หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายในกรมวิทยาศาสตร์
วิทยา2301
209
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหารราชการ
วิทยา2401
210
ผู้อำนวยการสำนักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์
วิทยา2501
211
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศกรมวิทยาศาสตร์
วิทยา2601
212
ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานกลุ่มภารกิจ
วิทยา2701
213
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพด้านการแพทย์และสาธารณสุข
วิทยา2801
214
ผ้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์เชียงราย
วิทยา2901
215
ผ้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ภูเก็ต
วิทยา3001
216
ผ้อำนวยการศูนย์ประสานความร่วมมือกับต่างประเทศ
วิทยา3101
217
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยทางคลีนิก
วิทยา3201
218
ผู้อำนวยการศูนย์รวมบริการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
วิทยา3301
7
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
สบส
219
ผู้อำนวยการสำนักบริหาร
สนับสนุน0101
220
ผ้อำนวยการกองการประกอบโรคศิลปะ
สนับสนุน0201
221
ผู้อำนวยการกองแบบแผน
สนับสนุน0301
222
ผ้อำนวยการกองวิศวกรรมการแพทย์
สนับสนุน 0401
232
ผู้อำนวยการกองสนับสนุนภาคประชาชน
สนับสนุน 0501
233
ผู้อำนวยการกองสุขศึกษา
สนับสนุน 0601
234
ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
สนับสนุน 0701
235
ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาสุขภาพภาคประชาชนขอนแก่น
สนับสนุน 5101
236
ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาสุขภาพภาคประชาชนชลบุรี
สนับสนุน 5201
237
ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาสุขภาพภาคประชาชนนครสวรรค์
สนับสนุน 5301
238
ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาสุขภาพภาคประชาชนนครศรีธรรมราช
สนับสนุน 5401
239
ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาสุขภาพภาคประชาชนยะลา
สนับสนุน 5501
223
ผู้อำนวยการศูนย์วิศวกรรมการแพทย์ที่ 1(ราชบุรี)
สนับสนุน 4101
224
ผู้อำนวยการศูนย์วิศวกรรมการแพทย์ที่ 2(ขอนแก่น)
สนับสนุน 4201
225
ผู้อำนวยการศูนย์วิศวกรรมการแพทย์ที่ 3(นครสวรรค์)
สนับสนุน 4301
226
ผู้อำนวยการศูนย์วิศวกรรมการแพทย์ที่ 4(นครราชสีมา)
สนับสนุน 4401
227
ผู้อำนวยการศูนย์วิศวกรรมการแพทย์ที่ 5(อุบลราชธานี)
สนับสนุน 4501
228
ผู้อำนวยการศูนย์วิศวกรรมการแพทย์ที่ 6(เชียงใหม่)
สนับสนุน 4601
229
ผู้อำนวยการศูนย์วิศวกรรมการแพทย์ที่ 7(สงขลา)
สนับสนุน 4701
230
ผู้อำนวยการศูนย์วิศวกรรมการแพทย์ที่ 8(ชลบุรี)
สนับสนุน 4801
231
ผู้อำนวยการศูนย์วิศวกรรมการแพทย์ที่ 9(สุราษฎร์ธานี)
สนับสนุน 4901
8
กรมสุขภาพจิต
สุขภาพจิต
240
ผู้อำนวยการสำนักเลขานุการกรมสุขภาพจิต
สุขภาพจิต 0101
241
ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต
สุขภาพจิต 0201
242
ผู้อำนวยการกองคลังกรมสุขภาพจิต
สุขภาพจิต 0301
243
ผู้อำนวยการกองแผนงานกรมสุขภาพจิต
สุขภาพจิต 0401
244
ผู้อำนวยการกองสุขภาพจิตสังคม
สุขภาพจิต 0501
245
ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสุขภาพจิต
สุขภาพจิต 0601
246
โรงพยาบาลศรีธัญญา
ศรีธัญญา 01
247
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีธัญญา
ศรีธัญญา 0701
248
ผู้อำนวยการสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์
กัลยาณ์ 0801
249
ผู้อำนวยการสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา
สุขภาพจิต 0901
250
ผู้อำนวยการสถาบันราชานุกูล
สุขภาพจิต 2001
251
ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 1
สุขภาพจิต 2401
252
ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 2
สุขภาพจิต 2501
253
ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 3
สุขภาพจิต 2601
254
ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 4
สุขภาพจิต 2701
255
ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 5
สุขภาพจิต 2801
256
ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 6
สุขภาพจิต 2901
257
ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 7
สุขภาพจิต 3001
258
ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 8
สุขภาพจิต 3101
259
ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 9
สุขภาพจิต 3201
260
ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 10
สุขภาพจิต 3301
261
ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 11
สุขภาพจิต 3401
262
ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 12
สุขภาพจิต 3501
263
ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 13
สุขภาพจิต 3601
264
ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์
สุขภาพจิต 2101
265
โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์
ยุวประสาท 2201
266
หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน กรมสุขภาพจิต
สุขภาพจิต 4001
267
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาระบบบริหาร กรมสุขภาพจิต
สุขภาพจิต 4101
268
หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชันชนะยาเสพติดกรมสุขภาพจิต
สุขภาพจิต 4201
269
หัวหน้ากลุ่มที่ปรึกษากรมสุขภาพจิต
สุขภาพจิต 4501
270
โรงพยาบาลสวนปรุง
สวนปรุง 01
271
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวนปรุง
สวนปรุง 1
272
ลูกข่ายสวนปรุง
สวนปรุง 1000-1099
273
โรงพยาบาลศรีมหาโพธิ์
ศรีมหาโพธิ์ 01
274
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีมหาโพธิ์
ศรีมหาโพธิ์ 1
275
ลูกข่ายโรงพยาบาลศรีมหาโพธิ์
ศรีมหาโพธิ์ 1101-1199
276
โรงพยาบาลสวนสราญรมย์
สราญรมย์ 01
277
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวนสราญรมย์
สราญรมย์ 1
278
ลูกข่ายโรงพยาบาลสวนสราญรมย์
สราญรมย์ 1201-1299
279
โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์
จิตเวชขอนแก่น 01
280
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์
จิตเวชขอนแก่น 1
281
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์
จิตเวชสงขลา 1
282
โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์
จิตเวชสงขลา 01
283
ลูกข่ายโรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์
จิตเวชสงขลา 1401-1499
284
โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์
จิตเวชนครราชสีมา 01
285
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์
จิตเวชนครราชสีมา 1
286
ลูกข่ายโรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์
จิตเวชนครราชสีมา 1501-1599
287
โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์
จิตเวชนครสวรรค์ 01
288
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์
จิตเวชนครสวรรค์ 1
289
ลูกข่ายจิตเวชนคสวรรค์ราชนครินทร์
จิตเวชนครสวรรค์ 1601-1699
290
โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์
จิตเวชนครพนม 01
291
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์
จิตเวชนครพนม 1
292
โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์
จิตเวชเลย 01
293
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์
จิตเวชเลย 1
294
ลูกข่ายโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์
จิตเวชเลย 1801-1899
295
โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์
จิตเวชสระแก้ว 01
296
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์
จิตเวชสระแก้ว 1
297
ลูกข่ายโรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์
จิตเวชนครสระแก้ว 1901-1699
298
สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์
สุขภาพจิต 23
299
ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์
สุขภาพจิต 23
300
ลูกข่ายสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์
สุขภาพจิต 2301-2399
301
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 14
สุขภาพจิต 037
302
ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 14
สุขภาพจิต 3714
303
ลูกข่ายศูนย์สุขภาพจิตที่ 14
304
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 15
9
กรมอนามัย
อนามัย
305
สำนักงานเลขานุการ กรมอนามัย
อนามัย 0101
306
ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่กรมอนามัย
อนามัย 0201
307
ผ้อำนวยการกองคลัง กรมอนามัย
อนามัย 0301
308
ผ้อำนวยการกองทันตสาธารณสุข กรมอนามัย
อนามัย 0401
309
ผู้อำนวยการกองแผนงาน
อนามัย 0501
310
ผ้อำนวยการกองโภชนาการ กรมอนามัย
อนามัย 0601
311
ผ้อำนวยการกองสุขาภิบาลชุมชนฯลฯ กรมอนามัย
อนามัย 0701
312
ผ้อำนวยการกองสุขภิบาลอาหารและน้ำ กรมอนามัย
อนามัย 0801
313
ผู้อำนวยการกองอนามัยการเจริญพันธ์กรมอนามัย
อนามัย 0901
314
ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาอนามัยพื้นที่สูง
315
ผู้อำนวยการกองออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
อนามัย 1001
316
ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 1
อนามัย 1101
317
ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 2
อนามัย 1201
318
ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 3
อนามัย 1301
319
ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 4
อนามัย 1401
320
ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 5
อนามัย 1501
321
ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 6
อนามัย 1601
322
ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 7
อนามัย 1701
323
ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 8
อนามัย 1801
324
ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 9
อนามัย 1901
325
ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 10
อนามัย 2001
326
ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 11
อนามัย 2101
327
ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 12
อนามัย 2201
328
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย
อนามัย 2301
329
ผู้อำนวยการสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย
อนามัย 2401
330
หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน กรมอนามัย
อนามัย 2501
331
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาระบบบริหาร กรมอนามัย
อนามัย 2601
332
ผ้อำนวยการศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข กรมอนามัย
อนามัย 2701
333
สำนักที่ปรึกษา
อนามัย 2801
334
ศูนย์ห้องปฎิบัติการกรมอนามัย
อนามัย 2901
336
ผู้อำนวยการควบคุมเครื่องมือแพทย์ อย.
อย 0201
335
สำนักงานเลขานุการ อย.
อย 0101
10
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
อย.
337
ผู้อำนวยการกองควบคุมยา
อย 0301
338
ผู้อำนวยการกองควบคุมวัตถุเสพติด อย.
อย 0401
339
ผู้อำนวยการกองควบคุมอาหาร อย.
อย. 0501
340
ผู้อำนวยการด่านอาหารและยา
อย 0601
341
ผู้อำนวยการกองแผนงานและวิชาการ อย.
อย 0701
342
ผู้อำนวยการพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค
อย 0801
343
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมคุ้มครองผู้บริโภคฯ
อย 0901
344
ผู้อำนวยการสำนักควบคุมเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย
อย 1001
346
หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน อย.
อย 1201
347
กลุ่มกฎหมายอาหารและยา
อย 1101
348
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ อย.
อย 1301
349
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร อย.
อย 1401
350
สถาบันการศึกษาต่อเนื่องเภสัชศาสตร์
อย 1601
351
กลุ่มตรวจสอบติดตามด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ
อย 1701
352
สำนักความร่วมมือระหว่างประเทศ
อย 1901
353
ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ
อย 2001
354
สำนักงานโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาระบบยาของประเทศ
อย 2101