อำนาจหน้าที่

1.พัฒนาระบบ หลักเกณฑ์ มาตรฐาน วิธีการประกันคุณภาพด้านวิศวกรรมการแพทย์
2.ควบคุม กำกับ รับรองคุณภาพมาตรฐานด้านวิศวกรรมการแพทย์ให้เป็นไปตามที่กฏหมายกำหนด
3.พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรภาคีเครือข่าย ในการคุ้มครองผู้บริโภคด้านวิศวกรรมการแพทย์
4.ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนา ถ่ายทอดและประเมิน องค์ความรู้ มาตรฐานและเทคโนโลยี
ด้านวิศวกรรมการแพทย์
5.วิเคราะห์และประเมินผลการดำเนินงานด้านวิศวกรรมการแพทย์ในระดับประเทศ
6.ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย