พันธกิจ

  พันธกิจ กองวิศวกรรมการแพทย์

  1.ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนา ผลิต ประเมินเทคโนโลยี ระบบบริการสุขภาพด้านวิศวกรรมทางการแพทย์และสาธารณสุข
  2.ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาระบบบริการสุขภาพด้านวิศวกรรมทางการแพทย์และสาธารณสุขตามมาตรฐานทางวิชาชีพ และข้อบังคับของกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้กับสถานบริการสุขภาพ และสถานประกอบการธุรกิจบริการสุขภาพ
  3.เสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรทางด้านวิศวกรรมทางการแพทย์และสาธารณสุข อย่างเป็นระบบและต่อเนื่องให้เป็นองค์กรเครือข่ายวิชาชีพแห่งการเรียนรู้
  4.ส่งเสริม สนับสนุน และสร้างเครือข่ายพันธมิตร
  5.พัฒนากลไกการคุ้มครองผู้บริโภคด้านวิศวกรรมการแพทย์ ในระบบบริการสุขภาพ

   

  ค่านิยม

  “มุ่งมั่นด้วยใจ ใฝ่รู้สร้างสรรค์ ร่วมแรงใจกัน ยึดมั่นคุณธรรม นำจิตบริการ”