ประวัติความเป็นมา ของกองวิศวกรรมการแพทย์


หลังสงครามโลก ครั้งที่ 2 ประเทศไทยประสบปัญหาด้านสุขภาวะ ขาดแคลนเวชภัณฑ์  บุคลากรด้านการแพทย์  มีโรคติดต่อร้ายแรงระบาด 
องค์การสหประชาติจึงสนับสนุนเวชภัณฑ์  และรถยนต์เป็นจำนวนมาก   ให้กับกระทรวงการสาธารณสุข  
พ.ศ.2495 กระทรวงการสาธารณสุข เปลี่ยนชื่อเป็นกระทรวงสาธารณสุข และกรมสาธารณสุข เป็นกรมอนามัย ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.2495
พ.ศ. 2496  กรมอนามัย  ได้จัดตั้ง   แผนกยานพาหนะ  เพื่อซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ในกิจการสาธารณสุข  โดยใช้โรงเก็บพัสดุของยูนิเซฟ ทุ่งพญาไท กรุงเทพมหานคร  เป็นโรงซ่อมบำรุง ในระยะเริ่มต้น องค์การยูนิเซฟ ได้ส่งผู้เชี่ยวชาญมาช่วยเหลือและฝึกอบรม
พ.ศ. 2508 ได้มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างยกฐานะขึ้นเป็นหน่วยงานระดับกอง คือ "กองยานพาหนะ" สังกัดกรมอนามัย
พ.ศ. 2510 ได้ขยายหน่วยงานออกไปยังส่วนภูมิภาค 3 แห่งได้แก่ หน่วยยานพาหนะ นครราชสีมา ราชบุรี และ อุบลราชธานี
พ.ศ. 2515 ย้ายมาสังกัดกรมการแพทย์และอามัย เพราะมีการรวมงานของกรมแพทย์ งานบางส่วนของกรมอนามัย และงานบางส่วนของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และตั้งเป็นกรมการแพทย์และอนามัย  
พ.ศ. 2516 กลับมาสังกัดกรมอนามัย   ตามมติคณะรัฐมนตรี เห็นชอบในการแบ่งกรมการแพทย์และอนามัย ออกเป็น 2 กรม คือ กรมการแพทย์ และ กรมอนามัย  
พ.ศ. 2518 เปลี่ยนชื่อเป็น "กองช่างบำรุง" เปลี่ยนสังกัดไปอยู่กับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และได้ขยายหน่วยงานไปยังภูมิภาค อีก 6 แห่ง ได้แก่ หน่วยยานพาหนะ สงขลา ขอนแก่น นครสวรรค์ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี  รวมเป็น 9 แห่ง ได้เปลี่ยนชื่อเป็นหน่วยช่างบำรุง  ซึ่งต่อมาได้เปลี่ยนเป็นศูนย์ช่างบำรุง ทั้งหมด
โดยมีภารกิจหลักในการติดตั้ง ควบคุม กำกับ บำรุงรักษา งานด้านวิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมสื่อสารและวิศวกรรมการแทพย์
พ.ศ. 2538 กองช่างบำรุงได้รับงบประมาณ ก่อสร้างที่ทำการใหม่ ในบริเวณกระทรวงสาธารณสุข นนทบุรี
พ.ศ. 2541 ได้เริ่มปฏิบัติงาน ณ ที่ทำการใหม่ เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2541
พ.ศ. 2545 ปฏิรูปองค์กรใหม่  ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "กองวิศวกรรมการแพทย์ " สังกัดกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และเปลี่ยนชื่อศูนย์ช่างบำรุงเป็น ศูนย์วิศวกรรมการแพทย์