ข้อมูลความพร้อมของห้องแยกโรค (Negative pressure : AIIR)

แยกตามเขตสุขภาพ ณ วันที่ 5 มิถุนายน 2558

โรงพยาบาลศูนย์  
โรงพยาบาลทั่วไป  
ภาพรวม